Reprezentante Organizasaun Saúde Mundiál (OMS) iha Timor-Leste, Rajesh Pandav. Imajen: Felicidade

DILI, 19 dezembru 2019 (TATOLI)—Reprezentante Organizasaun Mundiál Saúde (OMS) iha Timor Leste, Rajesh Pandav, hateten atu atinji kresimentu, dezenvolvimentu no saúde ne’ebé di’ak liu,nia rekomenda tenke hahú fó susu-been inan nian ba bebé iha oras ida nia laran.

Nia hatutab, hafoin bebé moris no fó susu-been inan eskluzivu durante fulan neen dahuluk hodi nune’e bebé sira bele hetan rekerimentu nutrisionál ne’ebé sira presiza.

“Labarik sira tenke han ai-han komplementáriu ne’ebé seguru no adekuadu. Enkuantu inan sira kontinua fó susu-been inan to’o tinan rua ka liu,” dehan reprezentante Organizasaun Mundiál Saúde iha Timor Leste, Rajesh Pandav, iha ninia deskursu iha lansamentu “Lidun Akonselamentu Fó Susu Ba Bebé” iha Salaun HNGV, Dili, ohin.

Fó susu-been inan nian, nia dehan, prevene moras oin-oin inklui má nutrisaun, hamenus risku ba diarreia, infesaun respiratória, no kankru ba labarik sira.

Nia hateten, fo susu-been inan nian ninia benefísiu mak ba inan sira-nia saúde mós boot tebes no inklui hamenus risku ba kankru ováriu no kankru susun ba inan sira.

“Fó protesaun, halo promosaun no suporta fó susubeen inan, mak intervensaun efetivu liu hodi hadi’ak labarik sira-nia moris,” nia informa.

Iha Timor-Leste, nia relata, iha labarik na’in ida husi labarik na’in rua ho idade menus husi tinan-lima mak sofre ra’es badak no iha labarik na’in ida husi na’in rua nulu resin haat mak mate antes kompleta tinan lima.

“Taxa fó susu-been inan eskluzivu tuun husi pursentu neen nulu resin rua (62%) iha tinan-2013 ba pursentu lima nulu (50%). Iha tinan-2016, ida ne’e hanesan tendénsia ida ne’ebé tenke hasa’e fila fali hodi bele hetan benefísiu entermus ba saúde no ekonomia,” nia dehan.

Nia esplika, tuir peskiza foin lalais husi Alive no Thrive ne’ebé kuantifika kustu ekonomia tanba la fó susu-been inan ba ema ida-idak, komunidade, no Nasaun. Iha peskiza ne’e hatudu katak Timor-Leste lakon milliaun neen nulu resin ualu dolares Amerikanu kada tinan.

“Ida ne’e tanba rezultadu husi kustu ba sistema saúde ne’ebé boot no mós tanba inan no oan sira moras, ne’ebé maka bele prevene liu husi prátika fó susubeen inan, lakon produtividade,” nia esplika.

Tanba, tuir nia, labarik sira ne’ebé maka la hetan susu-been inan nian iha tendénsia menus ba kresimentu di’ak no fó kontribusaun ba ekonomia rai laran no aumenta despeza uma laran tanba tenke sosa susu-been formula.

Hein katak  Breast Feeding Café ida ne’e, tuir nia, sei sai hanesan rekursu di’ak ba inan isin-rua, inan sira ne’ebé fó susu bebé, ba família, pesoál saúde sira, bebé prematuru no bebé sira ne’ebé presiza atensaun espesiál.

Breast Feeding Café ida ne’e, hanesan espasu amigavel ba família, fatin ne’ebé inan sira bele hetan suporta no hanesan fatin vizita hodi bele hetan suporta gratuita.

Breast Feeding Café ida ne’e ho objetivu atu fornese ambiente ida ne’ebé konfortavel ba inan sira hodi bele responde ba dezafiu no suporta fó susu-been inan nian ne’ebé óptimu. Se inan-sira enfrenta dezafiu ruma, Café ne’e sei fó oportunidade ba sira atu fila mai no simu akonsellamentu, edukasaun no suporta kona-ba susu-been inan,” reprezentante OMS ne’e hateten,

Breast Feeding Café, nia hatutan, fó mós oportunidade seluk hanesan treinamentu no semináriu ba pesoál saúde no estudante sira kona-ba Kontaktu kulit-ba-kulit, oinsá fó han labarik ho nesesidade espesiál no fó apoiu treinamentu ba Inisiativu Ospitál Hadomi Kosok-Oan.

Nia dehan, Café ne’e mós fornese fatin ba halo monitorizasaun, implementasaun no atualiza padraun hodi proteje, promove no suporta fó susu-been inan nian.

“Ospitál nasionál agora daudaun halo ona progresu hodi sai sentru exelente ba fó susu-been inan no OMS hamutuk ho parseiru sira kompremetidu nafatin hodi fó suporta ba HNGV tuir maneira ne’ebé posivel,” nia esplika.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór        :  Rafi Belo

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here