Sosiedade sivil no KAK hasai foto hamutuk iha edifisiu KAK, hafoin halao enkontru. Imajen/Domingos Piedade

DILI, 16 dezembru 2019 (TATOLI) – Forum Organizasaun Naun Governmental Timor-Leste (FONGTIL) husu ba Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) atu kontinua ejerse nia  funsaun hodi halo investigasaun ba kazu hotu ne’ebé  fó prejuizu ba Estadu.

Hafoin halo sorumutuk ho Komisáriu ho Dirijente sira KAK nian, ohin, iha Edifísiu KAK, Faról, Dili, Diretór Ezekutivu FONGTIL, Daniel Santos do Carmo,   hateten, sira nia prezensa iha KAK atu dezafia servisu KAK nian tanba povu iha esperansa boot tebes ba KAK atu kombate no prevene korrupsaun iha TL.

“Ami sosiedade sivíl vizita KAK atu alerta no dezafia ba ema hothotu atu kombate no prevene korrupsaun,”  afirma Daniel Santos do Carmo.

FONGTIL hanesan mahan ba ONG hotu iha Timor-Leste sei relata kualkér kazu ou krime ne’ebé akontese iha instituisaun Estadu nian atu bele salva integridade Estadu no salva osan Estadu nian.

Iha biban ne’e, Komisáriu KAK, Sergio Hornai, esplika, KAK ninia servisu rua mak halo investigasaun kriminál no prevensaun, inklui mós halo sensibilizasaun hodi prevene aktu korrupsaun iha rai laran.
Tamba nee, husu ba sosiedade sivíl sira labele fó elojia no orgullu ho servisu KAK nian de’it, maibé tenke fó mós kritika no solusaun.

Nia mós elojia ho sorumutuk ne’e no espera  katak, iha futuru bele servisu hamutuk di’ak liu tan hodi prevene aktu korrupsaun oioin iha rai laran.

Jornalista : Domingos Piedade Freitas

Editór       : Francisco Simões

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here