Primeiru-Ministru aprezenta proposta orsamentu jerál Estadu 2020 iha Parlamentu Nasionál. Imajen Tatoli/ Egas Cristóvão.

DILI, 03 dezembru 2019 (TATOLI) – Hafoin Oitavu Governu Konstitusionál deside pondera (dada hikas) proposta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020, Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak promote aprezenta hikas fali iha 13 dezembru tinan ne’e.

“Ami sei hatama filafali proposta lei OJE 2020 iha dia 13 desembro, signifika katak dia 23 ita bele konklui, más se ita iha tempu 13 dias atu diskusaun jeneralidade no espesialidade, más ami só bele hatama iha 13 dezembru”, Xefe Ezekutivu afirma iha plenária Parlamentu Nasionál, ohin.

Prezidente Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres, hatete Primeiru-Ministru deside ona atu dada proposta lei OJE 2020, más presiza iha data fiksu ida atu Estadu ne’e bele iha finanseiru hodi finansia mákina.

“Agora, ita iha dezembru sei to’o 1 janeiru seidauk iha orsamentu, ita tama ba orsamentu duodésimu”, katak.

Deputadu Aniceto friza presiza duni iha serteza atu labele mosu fali esperiénsia tinan balu bá kotuk ne’ebé Estadu la’o ho laiha orsamentu.

Deputadu Bankada PD, Adriano do Nascimento, husu ba Governu no Bankada Governu iha Parlamentu Nasionál atu deside hamutuk hodi lori proposta lei foun OJE 2020 mai labele kontradisaun fali.

“Ami husu ba Bankada Governu atu deside hamutuk ho Governu hodi labele mai iha plenária mak dehan inkonstitusionál fali halo ami no povu konfuzaun”, sujere.

Deputada Bankada CNRT, Carmelita Moniz, sujere mós ba Governu bele aprezenta iha 13 dezembru no diskusaun no aprovasaun bele halo iha janeiru 2020.

“La problema kuandu ita diskute fali iha janeiru 2020 tanba se la sala ita-nia konta tezouru iha to’o janeiru”, afirma.

Nia dehan Bankada AMP tane interese Estadu mak hateten sai buat ne’ebé la loos atu hadi’a hodi dezenvolve nasaun.

Deputadu Bankada PLP, Abel Pires, agradese ba Governu liuliu Primeiru-Ministru tanba tane interese nasionál no Estadu hodi ho laran luak dada hikas fali proposta OJE 2020.

“Kalendáriu ne’ebé Primeiru-Ministru hato’o ne’e razoavel atu ita diskute no aprova molok tama tinan foun (2020)”, katak.

Entretantu, Ministra Finansa Interina, Sara Lobo Freitas, dehan Governu liuhusi Primeiru-Ministru deside ona atu submete fali proposta OJE 2020 iha 13 dezembru.

Hatán katak sei la fó impaktu ekonomia rai-laran, Ministra Finansa dehan laiha tanba sei aprezenta iha 13 dezembru no bele aprova iha janeiru 2020.

“Ami sei haree kada artigu iha proposta orsamentu ne’e no artigu balun ami sei elimina no balun mantén”.

Kona-ba Prezidente Repúblika iha tempu mós analiza proposta OJE 2020 bainhira Parlamentu Nasionál aprova, Ministra Sara Lobo dehan : “ Tuir lei kuandu orsamentu la aprova to’o fevereiru 2020, iha lei atu Governu uza duodésimu”, afirma.

Notísia relevante : Governu Dada Proposta OJE 2020 Husi PN

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxiliadora 

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here