Ekipa AIFAESA halo inspesaun iha merkadu Taibesi. Imajen/Natalino Costa.

DILI, 02 dezembru 2019 (TATOLI) – Xefe Departamentu Divizaun Operasaun Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika Sanitária no Alimentár (AIFAESA), Alfonsius Costa Akoyt, hateten AIFAESA apreende sasán negosiante sira iha merkadu Taibesi hamutuk 1.800-resin ho tipu produtu hanesan sigarru surya, dose, fanta no big cola.

“AIFAESA halo inspesaun no apreende (foti) sasán hamutuk 1.800-resin, hanesan tabaku la ho sticker, nune’e mós bebida hanesan fanta no big cola inklui dose ne’ebé liu ona prazu”, Alfonsius Akoyt ba jornalista sira hafoin halo inspesaun iha merkadu Taibesi, ohin.

Atividade inspesaun hosi AIFAESA durante loron rua nia laran, ohin, iha merkadu Taibesi no aban iha merkadu Manleuana, enkuantu inspesaun ne’e hanesan atividade anuál hosi fulan ikus iha 2019, nu’udar inspesaun komersializmu tabaku no asosiadu hosi atividade ekonómika no lisensiamentu.

Negosiante sira sei hetan sansaun, bazeia ba dekretu lei númeru 14/2016, kona-ba sigarru ne’ebé la ho sticker, bele hetan koima, ne’ebé sei aplika $50 to’o $100 maibé depende ba tipu infrasaun, nune’e mós produtu ne’ebé liu prazu ho baze dekretu lei númeru 24/2017 no sei multa $1000 to’o $10.000, enkuantu produtu hirak ne’ebé apreendidu sei hetan destruisaun bazeia ba dekretu lei númeru 23/2009.

Iha fatin hanesan negosiante merkadu Taibesi, Luis Soares Moniz, rekoñese katak sasán ne’ebé maka fa’an liu prazu tanba kauza hosi ema ladún hola.

“Ha’u promote sei la fa’an tan sasán liu pazu tanba ida ne’e nu’udar aktu ne’ebé la di’ak, maske lakon ona”, kompromete.

Jornalista : Natalino Costa
Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here