Membru Organizasaun Sagrada Familia tuir hela formasaun kooperativa. Imajen/Natalino Costa.

DILI, 23 outubru 2019 (TATOLI) – Koordenadór Gabinete Apoiu Sosiedade Sivíl (GAS), Filipe da Costa, relata apoiu orsamentu kuaze rihun $150 ba Organizasaun Sagrada Família (OSF) hodi realiza formasaun kooperativa, atubele kontribui ba dezenvolvimentu ekonómiku ne’ebé foku ba rendimentu familiár.

“Ha’u mai hanesan koordenadór apoiu sosiedade sivíl ne’ebé responsavel ba fundu ida ne’e, kontente tebes tanba organizasaun rezisténsia sira daudaun ne’e, hahú envolve aan iha atividade ekonómika tanba ita presiza tebes hasai ita-nian nasaun husi kiak no mukit nia laran”, dehan Koordenadór GAS, Filipe da Costa, ba jornalista sira hafoin partisipa formasaun ekonomia solidáriu hodi promove independénsia ekonomia nasionál ne’ebé organiza husi OSF iha salaun Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun, Kaikoli, ohin.

Nia esklarese GAS apoia orsamentu ba organizasaun rezisténsia tanba bazeia ba proposta ne’ebé sira propoin. Ho osan hirak ne’e atu halo atividade formasaun edukasaun sívika, lideransa, fortalesimentu institusionál inklui atividade ekonómika.

“Ha’u hanoin, se ita serbisu hamutuk ho organizasaun sira hanesan ne’e, sira mós sei tulun di’ak liután Estadu no Governu atubele atinje objetivu nasaun nian atu hasai ema husi ki’ak no mukit”, tenik.
Hodi husu ba organizasaun rezisténsia atu hatudu unidade no responsabilidade ba uzu orsamentál ne’ebé apoiu hosi Governu liuhosi GAS atu organizasaun iha kredibilidade istóriku.

Iha fatin hanesan, Adjuntu Sekretáriu Jerál Organizasaun Sagrada Família, Tomás Augusto, esplika atividade organizasionál nian maka formasaun, maibé hosi fundu ne’e sei fahe ba rua maka rihun $61 ba fundu rotativu no restu aloka ba formasaun lideransa.

Objetivu formasaun ne’e maka oinsá membru sira hosi munisípiu 12 inklui Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi-Ambenu (RAEOA), atubele hetan formasaun di’ak hodi jere orsamentu ne’ebé hetan husi GAS.

Entretantu, Prezidente Kooperativa Federasaun Hanai Malu, Elizario Ferreira, afirma atividade ida ne’e atu fó treinamentu ba Organizasaun Sagrada Família kona-ba área ekonomia nian ne’ebé liga liu ba kooperativa.

Jornalista : Natalino Costa

Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here