Operasaun Konjunta ne'ebé inisia hosi CAC ba veíkulu Estadu ne’ebé halo movimentu iha loron ferias, sábadu ho domingu. Imajen/Dok. CAC

DILI, 16 outubru 2019 (TATOLI) – Ministériu Públiku (MP) liu husi nia alegasaun, ohin, solisita ba iha tribunal atu aplika pena suspensaun ba arguido  MMZ nu’udar funsionáriu iha Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) ne’ebé mak komete krime pekulatu de uzu iha artigu 296.

MP haree katak, arguido konfesa imparsiál ba faktu, tanba nee MP solisita atu aplika pena suspensaun ba iha arguido. Enkuantu, husi parte defeza arguido nian, solisita atu aplika pena multa, tanba haree ba iha arguido nia kondisaun ekonomia.

Rona tiha husi parte rua, tribunal deside hodi adia hikas julgamentu ba iha loron 30 outubru, tinan ne’e, tuku 14:00 OTL, hodi rona leitura sentensa.

Audiénsia julgamentu nee, prezide husi juis singular Ivan Suritay, MP reprezenta husi Prokuradór Aderito Tilman, arguido hetan asisténsia legal husi Defensor Públiku Nelson Borges.

Tuir faktu ne’ebé aprezenta husi MP katak iha loron 2 juñu 2019, arguido kondús motorizada estadu ho marka Mega Pro ho númeru matrikula 6925 G, ba enxe kombustivel iha estasionamentu Aitula, Comoro, Dili.

Iha momentu ne’ebá, arguido mai husi diresaun Comoro atu ba iha Caicoli  depois operasaun konjunta kompostu husi Komisaun Anti Korrupsaun (KAK), Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Diresaun Nasional Transporte no Terrestre (DNTT) hala’o pasa revista, haree katak arguidu uza motorizada, la iha guia de marcha. Tanba nee, sira deskobre katak motorizada ne’ebé arguido kondús viola lei uzu ba patrimóniu Estadu no sira submete ba iha investigasaun, too ikus hodi mai too iha tribunal.

Jornalista : Domingos Piedade Freitas

Editór       : Francisco Simões

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here