Adjuntu Komisáriu Komisaun Anti Korrupasaun ba Prevensaun no Sensibilizaun, José Luis de Oliveira Sampaio. Imajen/TATOLI.

DILI, 15 outubru 2019 (TATOLI) – Adjuntu Komisáriu Komisaun Anti Korrupsaun ba Prevensaun no Sensibilizasaun, José Luis de Oliveira Sampaio, hateten atu asegura transparénsia, kontabilidade iha prosesu rekrutamentu ba traballadór timoroan ba Koreia Súl no Austrália, Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu presiza kria standard operational procedure (SOP) ka padraun prosedimentu operasionál no hadi’a sistema komunikasaun ne’ebé kredivel.

“Ami rekomenda ba SEFOPE tenke estabelese sistema komunikasaun ida ne’ebé mak kredivel, prátiku no mós asesivel no kria padraun prosedimentu ba rekrutamentu atu iha transparénsia, kontabilidade”, Adjuntu Komisáriu KAK afirma hafoin enkontru ho SEFOPE Julião da Silva iha Kaikoli, ohin.

José Luis de Oliveira Sampaio friza kandidatu traballadór balun iha munisípiu haruka atu manda nia vaga liuhusi email la di’ak tanba joven barak laiha email ne’e susar tebes.

Nune’e nia dehan, SEFOPE tenke estabelese sistema komunikasaun ida atu simu reklamasaun atu traballadór sira bele simu informasaun adekuada no kredivel husi responsavel ba jere prosesu rekrutamentu traballadór.

KAK liuhosi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun prontu fahe hanoin ho SEFOPE atu prevene ba potensiál ka risku ba Korrupsaun, Koluzaun no Nepotizmu iha sistema rekrutamentu atu asegura transparénsia no kontabilidade iha prosesu ne’e.

Hosi rekomendasaun KAK nian, Adjuntu Komisáriu KAK ne’e dehan : “SEFOPE hatudu impresaun pozitiva ho  jestu  welcome tebe-tebes atu ba futuru sei esplora oinsá mak KAK ho SEFOPE bele iha akordu espesífiku atu oinsá para servisu hamutuk hodi kontrola prosesu sira ne’e”.

Entretantu, Sekretáriu Estadu Formasaun no Profisionál, Julião da Silva, hatete rekomendasaun hosi KAK ne’e di’ak tanba atu mellora di’ak liután servisu atendimentu ba públiku.

“Ha’u ko’alia ho KAK atu labele haree de’it ba iha servisu rekrutamentu, maibé servisu seluk ne’ebé SEFOPE hanesan sentru formasaun, programa auto empregu tau nune’e benefisiáriu sira bele implementa programa no ezekusaun orsamentu Estadu ne’e ho di’ak”, sujere.

Julião da Silva adianta SEFOPE simu ona rekomendasaun ne’e  no haruka ona despaxu ba diresaun jerál sira atu sira bele fó resposta ruma ba instituisaun  sira ne’ebé halo ona auditoria ba servisu rekrutamentu traballadór sira.

“Ha’u garante no promete sei hadi’a sistema hirak ne’e atu fó atendimentu di’ak ba públiku liuliu ba prosesu rekrutamentu traballadór sira”,kompromete.

Enkontru ne’e, partisipa husi SEFOPE, Julião da Silva, Komisáriu Komisaun Anti Korrupsaun, Sergio Hornay hamutuk ho nia Adjuntu Komisáriu na’in-rua, asesór prinsipál SEFOPE no Diretór KAK.

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here