Komisáriu Komisaun Funsaun Públika (KFP) Asuntu Disiplinár, António Freitas. Imajen/Mídia MF.

DILI, 09 outubru 2019 (TATOLI) – Komisáriu Komisaun Funsaun Públika (KFP) Asuntu Disiplinár, António Freitas, hateten sei la tolera pesoál ne’ebé serbisu iha ministériu ka direjente ruma uza karreta Estadu ba tula família iha loron feriadu.

“Ba monitorizasaun, akompañamentu ba prosesu uzu patrimóniu Estadu, foin dadauk komisaun halo inisiativa hodi halo enkontru ho ministériu no instituisaun sira kona-ba boa governasaun konsege halo asaun preventiva ba uza karreta sira ne’ebé iha tempu feriadu uza la’o tun-sa’e laiha justifikasaun, konsege prevene balu, ne’ebé durante ami-nia mandatu situasaun ne’e sei kontinua la’o”, António Freitas dehan iha ámbitu selebrasaun aniversáriu Ofisina Nasionál ba da-V no lansamentu Sistema Informasaun Ofisina Nasionál iha Balidi, ohin.

Hodi dehan objetivu prinsipál maka atu prevene despeza Estadu nian ba manutensaun tanba haree orsamentu ba manutensaun sa’e maka’as.

António Freitas hatutan atubele prevene atu irregularidade ba uzu patrimóniu Estadu maka iha tinan kotuk Diresaun Patrimóniu Estadu nu’udar na’in ba prosesu ne’e akompaña mós hosi KFP, KAK, IGE no PNTL halo monitorizasaun hodi apoia Patrimóniu Estadu hodi ezerse funsaun ho di’ak kontrola karreta Estadu. Defaktu balu tama sela oras 72, no balu KAK entrega ona relatóriu hodi submete ba prosesu disiplinár.

“Ami identifika na’in hira maka uza karreta Estadu, uza vidru metan ba tula feto no fó karreta ne’e ba sira-nia namorada uza, ne’ebé ha’u sei la tolera, prosesu ba sira maka entre suspensaun ou dimensaun, ema sira ne’e oknum balu hosi mnistériu balu”, katak.

Komisáriu Asuntu Disiplinár ne’e dehan tan sira mós identifika katak kuandu karreta aat pesoál lojístika ho funsionáriu la hatete sai.

“Iha kargu boot ida maka lori karreta Estadu uza ba privadu no xoke halo aat tiha depois haruka Estadu atu hadi’a, ha’u identifika ida ne’e ha’u dehan labele lori ba no ha’u halo prosesu”.

Relasiona ba uza veíkulu Estadu ba hala’o servisu privadu no estraga karreta, KFP husu ona ba líder ministériu nian atu hatún pesóal ne’e hosi ninia kargu xefia ba funsionáriu baibain.

Jornalista : Antónia Gusmão
Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here