Komunidade Balibo lalin bee moos ho kilometru rua tanba sira enfrenta problema bee moos tinan narok nia laran ona. Imajen/António Gonçalves

BALIBO, 08 outubru 2019 (TATOLI) – Komunidade  rihun resin ne’ebé horik iha Suku Balibo Villa, Postu Administrativu Balibo, Munisipiu Bobonaro, daudaun ne’e enfrenta problema bee moos.

Komunidade Balibo tinan barak halerik bee moos. Imajen/António Gonçalves

Ironia liu, aldeia lima (5) iha Suku Balibo, hanesan Fatululi, Balibo Villa, Atara, Amandato ho Belola, tinan barak ona mak enfrenta problema ne’e to’o ohin loron seidauk iha solusaun.

Judita Sufa, abitante Balibo, ba Ajénsia TATOLI, iha Balibo, segunda (17/10/2019), hateten, iha duni empreza lokál ida mak kanaliza bee moos iha Aldeia Fatululi, maibé to’o agora bee lala’o to’o komunidade tanba volume bee la forsa atu distribui to’o idaidak nia horik fatin.

“Loron no kalan, ami mai forma no hadau malu bee tanba bee la bele to’o ba ami nia horik fatin,” hateten Judita Sufa.

Atu asesu bee moos sira tenke lao ain ho distánsia kilo metru rua tanba ne’e husu nafatin ba Governu atu fó atensaun ba problema bee moos.

Iha biban hanesan Mateus Antonio Barreto preokupa situasaun ne’e hodi husu governu fó atensaun. Tanba komunidade balun ne’ebé osan la iha la bele sosa bee moos atu sira bele konsume ba sira nia nesesidade moris.

Xefe Suku Balibo Villa, Domingos de Assis Soares,  afirma mós ninia populasaun enfrenta problema bee moos iha tempu naruk tanba ne’e komunidade tenke sosa bee moos husi Loja Leokase no Leoatsabe ho folin husi $10 ba leten.

“Komunidade sira hadeer to’o kalan boot hodi kuru bee moos no dala ruma mosu dis-entendimentu entre komunidade,” Domingos de Assis Soares  hateten.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editor       : Francisco Simões

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here