Joven hirak ne'e mak eleitu ba membru Parlamentu Foinsae periúdu 2019-2021. Imajen Tatoli/Hortençio Sanchez

DILI, 20 setembru 2019 (TATOLI)—Joven sira hosi munisípiu 12 inklui Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) hamutuk 132 eleitu hanesan membru Parlamentu Foinsa’e (PF) ba periúdu 2019-2021 hodi troka mandatu tuan.

Hosi totál membru 132 ne’e reprezenta postu administrativu 65 no kada postu administrativu ema na’in 2 (feto ida, mane ida) inklui mós reprezentante ema ho difisiente na’in rua.

Membru Parlamentu Foinsa’e hirak ne’e simu ona tomada pose iha Salaun Delta Nova, sesta ne’e, partisipa hosi Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Nélio Isaac Sarmento ho ekipa, Prezidente Sentru Juventude Nasionál Timor-Leste (CNJTL-sigla Portugés) inklui alumni PF.

Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, Nélio Isaac Sarmento, esplika funsaun hosi atividade PF fó espasu ba foinsa’e atu apriende no prátika lala’ok demokrátika oinsá bele sai lideransa ne’ebé di’ak.

“Foinsa’e ne’ebé involve aan iha Parlamentu Foinsa’e sei apriende matéria lubuk ida. Sira apriende matéria kona-ba sidadania nune’e bele prepara mós sira atu sai líder ne’ebé di’ak iha futuru,” tenik Nélio.

Tanba ne’e, nia garante joven sira hotu ne’ebé partisipa iha atividade refere sei sai joven ne’ebé kualidade no sai mós joven kuntinuadór ba nasaun ne’e.

“Ha’u bele dehan, ita ne’e sorte tanba ita hala’o ona atividade ne’e to’o ona époka dala haat. Maibé, nasaun barak mak foin atu hahú hakat tuir ita. Organizasaun Nasaun Unida bolu ona atensaun ba nasaun sira seluk atu bele fó atensaun ba joven sira nune’e bele kria Parlamentu Foinsa’e iha kada nasaun,” nia haktuir.

Entretantu, ezisténsia PF tama ona iha periúdu dala haat, iha ne’ebé periúdu dahuluk hahú hosi 2010-2012, periúdu daruak 2013-2015, periúdu datoluk 2016-2018 no periúdu 2019-2021. Hosi periúdu primeiru, membru hamutuk 132, periúdu segundu 130 no periúdu terseiru 132 no periúdu kuartu 132.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here