Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen Tatoli/António Gonçalves

DILI, 19 setembru 2019 (TATOLI)  — Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé  de Jesus da Costa Amaral, hateten kada karreta ba deputadu sira ho folin rihun $41.

‘’Tuir orsamentu 2019 nian, sei hola karreta hamutuk 35 ne’ebé ho folin rihun $41 kada karreta. Prosesu la’o ona. Ami hein kompañia atu bele kumpri kontratu ne’ebé estabelese”,  nia dehan ba jornalista sira, iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Konsellu Administrasaun Parlamentu Nasionál nian, asina ona kontratu ho kompañia iha 12 setembru 2019. Karreta 35 ne’e ho marka Pajero Sport.

Arão esplika, tuir kontratu ne’ebé iha, sura hosi loron asina kontratu to’o loron 45, karreta ne’e tenke to’o ona iha Timor-Leste.

Nia espera ho karreta foun 35 bele solusiona situasaun deputadu balun ne’ebé durante tinan ida resin uza de’it transporte privadu.

Tanba ne’e, nia salienta, iha tinan 2020, planu sosa tan karreta 12 tanba deputadu balun ne’ebé eleitu hosi Terseira Lejizlatura nian uza hela karreta Prado anteriór hamutuk deputadu na’in 18 de’it–CNRT iha deputadu  na’in-sia (9), FRETILIN iha na’in-ualu (8) no PD iha na’in-ida (1).

Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e haklaken, folin karreta foun ne’ebé sei sosa hosi orsamentu 2020, kada karreta nafatin rihun $41.

“Agora ita atu fahe karreta 35 ba deputadu foun ne’e la to’o. Tanba ne’e mak ami propoin tan fila-fali karreta 12 ba deputadu foun”, hateten Arão Noé Amarál.

“Karreta balun ne’ebé eis deputadu balun la entrega, Sekretaria Jerál Parlamentu nian haruka ona karta no halo ona prosesu ba iha Ministériu Públiku. Ne’ebé, ita hein de’it desizaun hosi órgaun judisiária nian”, nia subliña.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here