Ekipa Serbisu Inspesaun EDTL identifika ligasaun ilegál iha Dili laran. entretatun, iha aldeia balun iha Aileu ho munisípiu seluk to'o agora seidauk asesu eletrisidade ho di'ak. Imajen/Osória A.Marques

DILI, 07 agostu 2019 (TATOLI)- Ekipa Servisu Inspesaun Eletrisidade Timor-Leste (EDTL) identifika no dezliga ona ligasaun ilegál hamutuk 242 liuhosi operasaun tama-sai uma kliente EDTL nian iha Postu Administrativu Dom Aleixo, Munisípiu Dili.

Hosi desizaun tékniku ne’e kliente na’in 98 selu hikas ona nia dever  multa ba Estadu ho montante $51.998,76 no hela de’it mak kliente 144 ne’ebé seidauk selu hodi liga fali sira nia ahi eletrisidade.

Xefe Departamentu Atendimentu Tékniku, Natércio dos Santos, ohin, informa, konsumidór sira ne’ebé mak dada ahi mesak mak rejistu iha EDTL normalmente selu $36.00.

“Ami halo reativasaun katak kliente ne’ebé mak seidauk iha kontadór, ami sei haruka sira selu tuir taxa rejistu foun mak ami aplika hahú hosi $36,00 to’o $10.000,” informa  Natércio dos Santos, hodi responde Ajénsia TATOLI, iha nia servisu fatin, Caicoli, Dili.

Natércio dos Santos informa, ema ne’ebé mak halo ligasaun ilegál katak existe ligasaun ilegal, bazeia ba lei Nú.33/2016, artigu 13.a, multa $100; artigu 13.b, utiliza eletrisidade ilegál multa $250, entaun nia dehan, tuir tabela multa administrasaun EDTL nian tenke selu hamutuk $350.

Nia husu ba konsumidór sira ba atu kontribui ba dezenvolvimentu rai ida ne’e nian no mós husu atu kliente sira balu ne’ebé mak iha problema kona ba fasilidade eletrisidade karik hakat mai iha EDTL atu keixa hodi nune’e parte relevante buka solusaun ida hodi rezolve.

Hosi sorin seluk, Xefe Inspesaun EDTL, Domingos da Costa, hateten, sira kontinua halo inspesaun ba konsumidór sira ne’ebé mak liga ahi ilegál bazeia ba lei EDTL.

“Sira ne’ebé ami identifika halo ligasaun ilegal sei dezliga hotu. Bainhira sira kumpre ona prosesu administrativu mak ami foin bele mai liga fali,”  hateten Domingos da Costa.

Domingos da Costa akresenta, kuandu iha konsumidór balu mak presiza atu liga sira nia ahi tenke liuhosi dalan legal ida no tenke rejistu iha EDTL.

Jornalista : Osória Marques

Editór       : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here