Faluk, oan ki'ak no mate restu Masakre Krarás halo rituál hodi hanoin hikas Masakre ne'e. Imajen/dok.wordpress.com

VIQUEQUE, 06 agostu 2019 (TATOLI)-Mate restu Masakre Krarás, Munisípiu Viqueque, husu ba Governu atu harii monumentu Masakre Krarás.

Odete Viegas, mate restu Masakre Krarás. Imajen/Nelson de Sousa

Masakre Krarás mak masakre ida ne’ebé komete hosi militár Indonézia no membru hansip balun hodi oho ema (liuliu mane) liu na’in 200, iha loron 8 fulan Agusto 1983 iha Krarás, Munisipiu Viqueque. Ho Masakre ne’e rejiaun Krarás  koñesidu ho naran “sidade faluk” ka lian Indonézia dehan, “suku janda”.

Masakre  ne’e mai hosi asaun organizadu ne’ebé hanaran levantamentu armada, nu’udar kontinuasaun hosi funu segundu etapa gerrilla hafoin baze apoiu rahun. 

www.Wikipedia.org, introdús katak, iha agostu 1983, Militár Indonézia iha Krarás hetan ataka hosi FALINTIL  no membru eis- Ratih sira. Soldadu Indonézia hamutuk na’in 14 mak mate iha ataka ne’e. Hosi ne’e, abitante iha Krarás sira mós halai husik sira nia hela fatin no ba subar iha foho sorin-sorin, ta’uk hetan ataka filafali hosi Indonézia sira.

Iha Setembru 1983, Militár Indonézia tama Krarás, sunu uma sira no oho ema na’in 4 ka 5 ne’ebé la halai inklui ferik ida. Hafoin ne’e, militár indonézia sira ba buka tan hirak ne’ebé subar iha foho sorin-sorin. No hirak ne’ebé kaer kona, militár indonézia sira lori sira ba tau fali iha Viqueque.

Iha 16 Setembru 1983, soldadu Indonézia no membru hansip sira foti ema ho idade entre 18 no 55 hosi hirak ne’ebé uluk hela iha Krarás no lori ba kuak ida iha suku Caraubalu no oho sira hotu.

Iha 17 Setembru 1983, militár Indonézia sira hetan tan ema restu hirak ne’ebé uluk hela iha Krarás ne’ebé balun halai ba subar iha Buikarin. Militár Indonézia sira foti liuliu mane sira ba Tahubein no oho sira hotu, oho hamutuk ema na’in 141.

Liuhosi komemorasaun loron konsulta populár ba dala-20 iha Viqueque, segunda (05/08/2019), mate restu Krarás, Odete Viegas, espresa nia vontade sidadania hodi husu ba Governu atu harii monumentu ne’ebé iha tinan balun liubá eis Prezidente José Ramos-Horta, halo ona lansamentu hatuur fatuk inan (primeira pedra).

Mezmu fatuk inan hatuur ona, maibé Odete ho nia feto maluk mate restu no faluk ho oan kiak sira hosi masakre Krarás seidauk haree hetan nia kontinuasaun ba harii monumentu ne’e nia fízika.

“Sira mate hodi defende rai ida ne’e no povu ida ne’e nia dignidade. Ita merese tau konsiderasaun ba sira nia luta hodi harii monumentu ida atu sai fatin istóriku ba jerasaun foun sira,” hateten Odete Viegas.

Leopoldo da Costa Alves, oan ki’ak Masakre Krarás. Imajen/Nelson de Sousa

Biban ne’e jerasaun masakre Krarás, Leopoldo da Costa Alves, mós husu ba Oitavu Governu ne’ebé Lidera hosi Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak, atu konsidera mós konstrusaun ba monumentu Masakre Krarás.

Odete Viegas  ho Leopoldo da Costa Alves mós rekomenda ba Estadu atu valoriza loron istóriku Masakre Krarás.

“ami povu la fó sala ba funu ida ne’e, no la tau todan ba Estadu Indonézia no Estadu Timor-Leste, maibé terus no todan ida ne’e Na’i Maromak haraik mai ami atu simu  realidade ohin loron hetan ukun aan,” hateten Leopoldo.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here