Formadora halo hela aprezentasaun ba formandu sira iha salaun AIFAESA, Matadoru, segunda (29/7/2019). Imajen Jogerjo Guterres.

DILI, 29 jullu (TATOLI) – Organizasaun Mundiál ba Saúde (OMS) koopera ho Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun ba Atividade Ekonómika Sanitária no Alimentár, Institutu Públiku (AIFAESA, IP) fó kapasitasaun ba funsionáriu sira kona-ba inspesaun ba ai-han seguru iha Timor-Leste (TL).

“Ha’u hakarak dehan formasaun hothotu, tantu iha rai-liur no rai-laran, ema simu de’it to’o na’in neen, maibé ida ne’e númeru boot, ne’ebé ha’u bele dehan ajuda extraordinári hosi Organizasaun Mundiál Saúde ba AIFAESA”, dehan koordenadór AIFAESA, Abilio Oliveira Serreno, iha ninia knaar fatin, Matadouru, ohin.

Koordenadór AIFAESA, Abilio Oliveira Sereno. Imajen Jogerjo Guterres

Nia dehan AIFAESA mak responsabiliza formasaun ne’ebé sei la’o durante semana rua ho númeru partisipante ba semana dahuluk 40 no daruak 40. Formandu mai-hosi tékniku  no inspetór sira.

Koordenadór ne’e konsidera formasaun estraordinária, tanba kapasitasaun gratuita ho matéria mak kontrola kualidade ai-han no mós produtu la’ós ai-han.

“Formasaun ba ami importante tebes, tantu ba inspetór sira ne’ebé halo inspesaun ekonómika no kontrolu ba ai-han no la’ós ai-han no mós ba tékniku laboratóriu sira”, afirma Abilio.

Abilio iha esperansa ba formandu sira, tanba maioria formandu hosi inspetór, tanba ne’e sei intende di’ak durante formasaun ne’e la’o, no lian ne’ebé uza mak Indonézia.

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Maria Auxiliadora 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here