Nasaun sira membru ba ARF. imajen espesiál

DILI, 22 jullu 2019 (TATOLI)—Diretór Ezekutivu Sentru Direitu Ekonomia Sosiál no Kultura (DESK), hateten esforsu barak tebe-tebes mak Estadu liuhosi governu Timor-Leste hatudu ninia konsisténsia atu adere ba Organizasaun Nasaun sira iha Sudeste Aziatika (ASEAN-sigla inglés).

“Ba asuntu ASEAN ne’e atu tama tinan ualu, ha’u hanoin esforsu barak tebe-tebes ita-nia Estadu hatudu, maibé ligasaun formál ita foin halo iha loron 4 marsu 2011”, dehan Julio Gil da Silva Guterres, ba TATOLI liuhusi entrevista iha nia knar fatin, Praia dos Coqueros, segunda (22/7/2019).

Nia hatutan prespetiva hanesan sosiedade sivil konserteza konkorda no apoiu Estadu atu lori Timor-Leste adere ba ASEAN.

Atu sai membru ASEAN, nia dehan, iha kriteria haat ne’ebé mak Timor-Leste tenke haree no hamatan.

“Kriteria ida mak jeografikamente Timor-Leste iha rejiaun ASEAN, reprezentante diplomatiku koloka iha nasaun Azia sira hotu, Timor-Leste aseita magna karta ASEAN ka ASEAN Charter katak ASEAN nia vizaun no misaun ne’e no Timor-Leste iha abilidade atu tama ASEAN ka lae”, Gil Guterres hateten.

Diretór ezekutivu ne’e reforsa tan, ida ne’e mak sai hanesan obstakulu boot ida ba Timor-Leste tanba ita haree iha ita-nia rai laran, ita admite katak ita-nia rekursu umanu ho abilidade dalaruma sai hanesan pergunta ba nasaun membru ASEAN sira seluk.

“Iha abilidade tolu ne’ebé sai hanesan setór importante ba ASEAN nian mak nasaun nia pontidaun. Ida, polítikamente estavel ka lae, ita iha eleisaun problema hela de’it, la simu malu, ho opiniaun diferente naruk to’o violénsia. Rua, seguransa ita-nia nasaun ne’e tenke metin no seguru, ekonomia, sosiikultura estabil ka lae no povu sira moris di’ak ka lae,” nia esplika.

Timor-Leste nia difilkuldade, tuir nia mak konsilidasaun rekursu umanu no abilidade. Konsilidasaun ita-nia rekursu umanu iha ita-nia polítika, seguransa, sosiál kulturál, ekonomia, iha ita-nia rai laran hanesan loke eapasu hatudu  ba liur katak ita seidauk prontu.

Jornalista: Nelia Fernandes

Editór: Rafi Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here