Tribunal Distritál Dili.

DILI 18 jullu 2019 (TATOLI) – Tribunal Distritál Dili (TDD), ohin, liuhosi audénsia julgamentu, aplika pena multa $360 ba arguido NLA ne’ebé uza karreta Estadu tula família iha loron la’ós servisu nian (domingu-red).

Tribunál liuhosi Juis Ivan Antónino deklara, arguido nia hahalok sira prienxe duni elementu substantivu sira ne’ebé hakerek iha artigu 296 kona-ba krime pekulatu de uzu. Tribunal mós provas hotu kedas, kona-ba faktu sira ne’ebé Ministériu Públiku (MP) konsta iha autos laran. Tanba ne’e laiha duvida atu aplika multa ba arguido ho pena multa $360, katak, loron arguido tenke selu $2.00 too kompleta $360.

MP akuza arguido ne’ebé servisu hanesan asesór tékniku iha Gabinete  Primeiru-Ministru, katak iha loron 30 juñu 2019, tuku 12:05 OTL, membru ekipa operasaun konjuntu nomeadamente hosi Komisaun Anti Korrupsaun (CAC-sigla portugés), Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Diresaun Nasionál Patrimóniu Estadu (DNPE) no Diresaun Nasionál Transporte no Terrestre (DNTT), prende arguido uza karreta estadu ho marka Toyota Rava nia xapa matríkula 05-264G iha area Kuluhun de Baixu, Postu Administrativu Kristo Rei, Munisípiu Dili.

Arguido nu’udar asesór tékniku iha gabinete Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak nian, kondús karreta ne’e mós laiha karta autorizasaun ida hosi nia gabinete rasik. Tanba nee iha momentu ne’ebá parte ekipa konjuntu halo kedas detein ba arguido ho flagrante delitu.

Ministériu Públiku nu’udar na’in ba asaun penál, akuza arguido ho forma konsumada ba krime pekulatu de uzu ne’ebé previstu iha artigu 296 hosi kódigu penal Timor-Leste nian.

Rona tiha akuzasaun nee, tribunal husu ba arguido atu esklarese faktu sira ne’ebé akuza ba nia. Nune’e, arguido mós aseita hodi hatán ba tribunal kona-ba kazu ida ne’e.

Arguido rekoñese katak nia uza duni karreta estadu nee iha loron Domingo, tanba iha momentu ne’ebá simu orden hosi gabinete atu partisipa enkontru iha munisípiu.

Kona-ba tula família, Asesór nee mós rekoñese katak, loos duni tula duni nia oan na’in rua, tanba labarik mós hakarak tuir.

“Labarik sira saudade ha’u iha loron fin de semana, sira hakarak hamutuk ho ha’u, tanba nee tula duni sira na’in rua inklui alin na’in rua seluk, para bele hare ha’u nia oan sira bainhira ha’u tama ba kantór laran,”  afirma arguido iha sala audiénsia julgamentu.

Nia dehan, antes iha duni karta autorizasaun hosi gabinete, maibé ba karreta ho marka 04-913G, maibé tanba karreta nee ekipa gabinete foti ba halo servisu iha distritu entaun tenke troka seluk uza hodi fasilita servisu.

Rona tiha deklarasaun ne’e, tribunal adia fali ba loron seluk ne’ebé seidauk iha data afiksu, tanba sei iha prosesu kontinuasaun seluk.

Audiénsia julgamentu ne’e prezide hosi Juis Ivan Antonino, MP reprezenta prokuradór Rogério Viegas no arguido hetan asisténsia legál hosi defensór públiku estajiáriu Germano Guterres Ramos.

Jornalista  : Domingos Piedade Freitas

Editór       : Francisco Simões

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here