RAEOA lansa reseita iha salaun alfandega Oekusi, ohin. Foto Agapito dos Santos

OE-CUSSE, 08 jullu 2019 (TATOLI)– Governu Sentrál liuhusi Ministériu Finansas (MF), ohin, iha Oe-Cusse, fahe esperiénsia kona-ba jestaun finanseira ba Rejiaun Administrativu Espesiál  Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Ekonomia Espesiál Sosiál Merkadu (ZEESM).

“Sira mai fahe esperiénsia mai ami kona-ba jestaun finanseira, oinsá maka ita rekolle reseita no oinsá maka ita halo relatóriu,” hateten Sekretária Rejionál Finansas, Leonia Monteiro nia intervensaun iha ámbitu programa formasaun.

Leonia Monteiro hatutan, tékniku MF nian mai RAEOA-ZEESM importante tebes tanba bele fahe matéria relevante sira kona-ba jestaun finanseira, oinsá responsavel sira bele kontinua serbisu di’ak liután.

Koordenasaun serbisu ho Governu Sentrál, Leonia esplika, hahú husi 2015 to’o agora, MF ho RAEOA-ZEESM nia koordenasaun serbisu la’o di’ak, nune’e maka ezekusaun orsamentu hatudu rezultadu di’ak ba dezenvolvimentu Oe-Cusse.

Xefe Unidade Sistema Integradu Informasaun Jestaun Finanseira, Joanico Pinto hatutan, MF nia prezensa iha RAEOA-ZEESM atu hatutan konkordánsia ne’ebé iha 21 marsu 2019 halo ona, liuliu aprezentasaun  prosesu no progresu sira relasiona ho implementasaun re-integrasaun ezekusaun orsamentu RAEOA-ZEESM ba sistema jestaun finanseira ne’ebé governu sentrál utiliza hela.

MF aprezenta matéria kona-ba to’o iha ne’ebé serbisu tékniku kona-ba jestaun finanseira nian, saida de’it maka RAEOA-ZEESM  presiza no ba oin saida maka tenke halo tan.

“Ami aproveita tempu ida ne’e hodi aprezenta regra no prosedimentu ne’ebé utiliza husi governu sentrál hodi jere no tau matan ba lala’ok jestaun finansas públika iha nasaun,” Joanico Pinto hateten.

Oportunidade ne’e, Prezidente Autoridade RAEOA-ZEESM, Mari Alkatiri agradese MF tanba haruka delegasaun boot mai RAEOA  tanba ida ne’e dahuluk depois independénsia maka Oe-Cusse hetan atensaun ida ne’e.

“Ha’u fó obrigadu barak ba Ministra Finansa tanba hakarak hadi’a Oe-Cusse,” hateten Mari Alkatiri  hodi deklara katak, nia sente kontente tanba Oe-Cusse komesa hetan ona atensaun atu bele halo buat ruma.

“Ha’u bele garante katak ha’u nia ekipa responsavel sira sei koopera, prepara RAEOA-ZEESM atu kontinua dalan ida dezenvolve, hametin no konsolida prosesu dezenvolvimentu,” hateten Mari Alkatiri.

Jornalista            : Zezito Silva

Editór                 : Francisco Simões

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here