Vizita dahuluk PM Taur Matan Ruak iha Munisípiu Aileu simu direta husi komunidade sira ho kultura Aileu nian, iha sesta (05/07/2019). Foto TATOLI: Nelson de Sousa

AILEU, 05 jullu 2019 (TATOLI)-Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak akompaña mós ho nia espoza, Isabel Ferreira, ohin (5/07/2019) hala’o dialogu dahuluk ho komunidade munisípiu Aileu hodi sensibiliza Programa Oitavu Governu ba tinan 2020-2023.

PM Taur hateten, objetivu husi soru-mutu ne’e, kona-ba  atu fahe informasaun planu dezenvolvimentu tinan 2020-2023 iha nivel nasionál, espesiál Iha Munisípiu Aileu, saida mak governu sei halo iha tinan tolu ka haat mai.

“Primeiru ha’u hakarak hato’o saudasaun ba komunidade Aileu hotu, ohin mai informa planu prioridade governu, saida mak atu halo no husu imi hotu nia kontribuisaun atu kontribui oinsá atu implementa programa ne’e ho susesu, liu-liu ba projetu komunitáriu sira iha suku no aldeia sira” afirma ezekutivu Oitavu Governu, iha ámbitu diálogu ho komunidade iha Aileu, iha salaun Timór Klaran, Munisípiu Aileu.

Xefe Governu esplika, planu prioridade governu ba tinan2020-2023 Iha orientasaun programa Importante lima. “Primeiru mak bens estar (moris di’ak) povu nian oinsa haree kona-ba bee moos, abitasaun ba populasaun (halo uma), hadi’a problema mal nutrisaun no seluk tan”.

“Programa prioridade segundu mak ekonomia finansas publika, terseiru konetividade liga ba infraestrutura, telekomunikasaun, kuartu defeza seguransa no relasaun internasionál, no programa ikus mak justisa, demokrasia no Direitus humanus,” hatutan ezekutivu ne’e.

Taur haklaken, ho programa prioridade ne’e sai planeamentu ho liña orientasaun ho objetivu saida mak sei halo.

Iha fatin hanesan, Administradór Aileu, João Tilman do Rêgo lori povu Aileu hato’o benvindu ba Primeiru-ministru Taur Matan Ruak  nia vizita dahuluk iha Aileu diálogu no sensibiliza Programa Governu nian.

Iha oportunidade ne’e mós komunidade sira bele hato’o preokupasaun saida mak durante hasoru ba primeriu-ministru hodi nune’e governu bele tau atensaun.

Diálogu Primeiru-ministru, Taur Matan Ruak ho komunidade akompaña mós husi Ministru Obras Publika Salvador Pires, Ministra Edukasaun Juventude no Desportu, Dulce de Jesus Soares, Ministru Administrasaun Estatál Interinu, Abilio José Caetano.

Partisipa iha sorumutu ne’e mak autoridade Munisípiu Aileu, lider komunitáriu, funsionáriu sira, veteranu, sosiedade sivíl, intelektuál, juventude no komunidade sira.

Enkuantu, vizita PM Taur, sesta ne’e, iha parte dader iha Munisípiu Aileu no iha lorokraik kontinua realiza fali iha Munisípiu Ermera.

Jornalista      : Nelson de Sousa

Editór             : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here