Adjuntu ADN, Rui Lourenço, akompaña konsultór ADN ho inisiál HPW iha TDD, Kuarta (03/07/2019). Imajen/Domingos Piedade

DILI, 03 jullu 2019 (TATOLI) – Tribunal Distritál Dili (TDD), ohin,  halo julgamentu sumáriu  ba konsultór Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN-sigla portugés) ho inisiál HPW, tanba deskonfia  utiliza patrimóniu estadu (karreta Estadu) iha feriadu  ba interese privadu.

Konsultór ADN nian ne’e hetan apreensaun husi operasaun konjunta, kompostu husi Komisaun Anti Korrupsaun (CAC-sigla portugés), Polisia Nasional de Timor Leste (PNTL), Diresaun Nasional Transporte e Terrestre  (DNTT) no Diresaun Nasional Patrimóniu Estadu (DNPE) iha domingu, foin lalais ne’e.

Iha julgamentu sumáriu ne’e, husi Ministériu Públiku (MP)  akuza katak, iha loron 30 de Juñu 2019, purvolta tuku: 11.50 OTL, operasaun konjunta kompostu husi CAC, PNTL, DNTT ho DNTE  halo apreensaun ba karreta estadu ho númeru matríkula 05-348G, bainhira fila husi kompras supermerkadu Lita Store.

Altura ne’ebá, operasaun konjunta, konsege halo duni apreensaun ba konsultór ADN iha area Colmera tanba kondús karreta estadu, nune’e konsidera kontra ona dekretu lei númeru 8/2003 katak funsionáriu hot-hotu ne’ebé utiliza patrimóniu estadu tenke kumprimenta regra ida nee.

Ho aktu nee, MP akuza arguido HPW ho artigu 296. Nune’e,  arguido konfesa no rekoñese katak momentu ne’ebá ho espoza hamutuk ho oan na’in 2, sai husi uma Fatuhada ba Lita Store sosa sasán. Bainhira fila husi kompras mak operasaun konjunta halo apreensaun ba nia no halo identifikasaun hetan sasán iha karreta laran.

Karreta ne’ebé arguido lori, tanba hetan autorizasaun husi superior ADN, atu halo movimentu ba servisu estadu iha TL.

Iha alegasaun final MP deteta katak arguido komete duni krime pekulatu de uzu ne’ebé previstu iha artigu 296 iha kódigu penal TL,  tanba uza patrimóniu estadu ba objetivu privadu no la’ós servisu estadu nian, maka MP husu ba Tribunal atu aplika sansaun mak hanesan selu multa judisiál $50, labele lori karreta estadu no kada loron selu $1 to’o loron 100.

Maibé Defeza husu ba Tribunal atu toma konsiderasaun ba akuzasaun MP, tanba arguido hodi karreta estadu hetan autorizasaun husi autoridade ADN no razaun seluk mak nu’udar estranjeiru ida, nia hala’o servisu estadu nian, hodi serve TL. Tanba nee, karreta estadu ne’ebé mak nia lori la indika nia hodi uza ba ninia privadu.

TDD adia fali julgamentu ne’e ba loron 8 Jullu 2019, tuku 04: 00 OTL, fó tempu ba arguido atu halo kontestasaun iha loron hirak tuir mai nee.

Audiénsia julgamentu nee, prezide husi Juiz Ivan Suriaty, reprezenta MP, Prokuradór Rogerio Viegas, no arguido hetan asisténsia legal  husi advogadu privadu, Fernando da Costa.

Jornalista        : Domingos Piedade

Editór              : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here