Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsenio Pereira da Silva. Imajen/Media SECoop

BAUCAU, 26 juñu 2019 (TATOLI)—Sekretáriu Estadu Kooperativa (SECoop), Arsenio Pereira da Silva, Kuarta (26/6/2019), koleta hare husi Kooperativa Agrikultura no Ekonomia   ho kuantidade ne’ebé natoon iha Sentru Buiduni, Aldeia Selegua, Suku Sagadate, Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau.

Iha serimónia ne’e SECoop Arsenio Pereira da Silva,  hato’o agradesimentu  ba Movimentu Kooperativa Agrikultura Ekonomia Popular (MCAEP-sigla portugés) nia inisiativa rasik hodi harii kooperativa Multisektoral ida ne’e atu bele kontribui ba hasa’e kreximentu ekonomia iha uma kain, to’o nasionál, au mézmu tempu, bele hamenus ona sasán importasaun husi li’ur.

Sekretáriu Estadu mós promete katak iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan 2020 nian bele tau orsamentu ne’ebé mak ho montante natoon hodi bele responde entidade kooperativa sira nia iha territóriu laran, maske la responde to’o hotu maibé pelumenus responde netik difikuldade balun ne’ebé durante ne’e kooperativa sira hasoru.

SECoop  mós enkoraja nafatin Kooperativa Multisektoral-MCAEP, mézmu hasoru difikuldade oin-oin, maibé tenke avansa ba oin nafatin labele para iha dalan klaran.

Iha tempu hanesan Prezidente Kooperativa Multisektoral- MCAEP, Domingos Boavida “Koboy” hateten, sira nia prinsípiu iha nanis ona katak uluk luta ba ukun rasik, agora tempu ona hodi luta dezenvolvimentu ekonomia ba povu nia moris di’ak.

Koboy orgullu no kontente tanba foin da-uluk mak hanesan membru governu ida vizita sira fatin.

“Ami sente kontente teb-tebes tanba ita ukun aan ona tinan sanulu resin, foin primeira vez hanesan membru governu ida mai vizita ami nia fatin, ami nia fatin ne’e iha área remotas no rurál liu ne’ebé ahi la tama,  estrada mós la tama,” hateten Koboy.

“Prezensa Sua Exelénsia hanesan motivasaun ida mai ami hodi nune’e bele motiva liu tan atu prodús  barak liu tan,” afirma Koboy

Eis Membru CPD-RDTL rekomenda ba Oitavu Governu Konstitusionál, liu-liu ministériu relevante sira atu tau matan netik difikuldade hirak ne’ebé mak durante ne’e sira hasoru, tanba durante ne’e sira halai natar uza sistema tradisionál de’it, ne’e duni karik bele ba futuru governu bele fó apoiu netik tratór ruma ba sira nia kooperativa.

“Durante ne’e ami hakarak prodús ho kuantidade boot, maibé ekipamentu pezadu mak laiha, hanesan tratór hodi halai natar tanba durante ne’e ami uza sistema tradisionál de’it mak halai natar,” hateten Koboy, nu’udar mós gerrilleiru FALINTIL.

Serimonia koleta hare ne’e hetan  partisipasaun másimu husi membru kooperativa sira husi setór ponte leste nian mak, hanesan Munisípiu Lautem, Viqueque, Baucau (Postu Vemasse, Queliqai, Baguia inklui Laga rasik)  no Manatuto parte balun.

Komunikadu   :   SECoop

Edisaun           : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here