Responsavel Programa Imunizasaun, Ona Perreira. Imajen Jogerjo Guterres

DILI, 10 juñu (TATOLI) – Responsavel Programa Imunizasaun, Ona Perreira, hateten labarik moris mai hahú hosi idade 0 to’o 6 tenke hetan vasinasaun, se lae maka bele hetan moras oi-oin.

“Labarik moris mai presiza hetan vasinasaun to’o tinan 6, maibé liuhosi programa imunizasaun ne’e labarik ida tenke hetan vasinasaun kompletu to’o tinan 2, ikus liu maka to’o tinan 6 maibé vasina ona iha eskola”, katak nia ba jornalista sira iha sentru saúde Komoro, ohin.

Nia hatutan: “Se-karik labarik ida la-hetan vasinasaun, moras barak maka sei mosu, hanesan moras sarampu, rubella, matan mean, isin lolon kafuak mean, tan ne’e labarik moris mai presiza vasina”.

Ona esplika programa vasinasaun ba labarik foin moris to’o tinan rua, signifika foin moris presiza hetan vasinasaun hepatitis B, hahú hosi foin moris to’o semana rua, ho póliu zero, depois semana neen presiza hetan fali vasinasaun pentavalente primeiru ho póliu primeiru.

Labarik idade semana 10 presiza hetan fali vasina pentavalente rua no póliu rua, labarik semana 14 presiza hetan mós pentavalente tolu, póliu tolu no vasina kontra virus póliu ne’ebé la ativu (IPV-sigla inglés).

Depois fulan sia presiza hetan fila fali sarampu rubella, tinan ida fulan neen to’o tinan rua tenke hetan fali vasinasaun sarampu rubella rua, idade tinan neen hetan vasina iha eskola, vasina ne’e naran difteria tetanus.

Programa vasinasaun ne’e estabelese kuaze tinan rua ona, no loron-loron programa ne’e la’o hodi fó vasina ba labarik sira.

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here