Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen/António Goncalves

DILI, 29 maiu 2019 (TATOLI)-Atu bele fó forsa ba Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) hodi prevene no kombate korrupsaun, iha tempu badak, Komisaun A sei aprezenta ezbosu Lei Antí Korrupssun ba plenária Parlamentu Nasionál (PN) atu deskuti no aprova.

Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe de Jesus da Costa Amaral, ohin, informa katak, plenaria fo ona kompeténsia ba komisaun A maka aprova iha espesialidade.

 “Tuir informasaun ikus, Komisaun A aprova ona to’o artigu rua nulu resin rua,” hateten Arão Noe de Jesus da Costa Amaral, ba jornalista  sira hafoin hasoru malu ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, iha Palásiu Prezidensiál, Bairru-Pite, Dili.

Arão Noe hatutan, semana ida ne’e, Komisaun A kontinua fila fali to’o semana oin, atu konklui, maibé komisaun maka iha kompeténsia atu debate hodi aprova to’o  tama iha em vigor.

Prezidente Parlamentu Nasionál mós sei koopera ho Komisaun A atu aselera prosesu debate hodi konklui no tama iha em vigor. Entretantu, Lei ne’e purvolta artigu 100 no to’o ohin Komisaun A foin aprova artigu 22.

Jornalista      : Agapito dos Santos

Editór            : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here