DILI (TATOLI) – Parlamentu Nasionál (PN), ohin halo ona réapresiasaun ba alterasaun Lei Atividade Petrolífera (LAP) ho votu afavór 41, kontra ida no abstensaun zero. Ho nune’e dekretu apresiasaun foun aprovadu iha parlamentár, maski bankada Opozisaun Fretilín “Walk Out” (auzente).

Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, esplika iha giaun númeru 3, iha diskusaun espesialidade maibé la iha proposta ruma hosi deputadu sira atu halo alterasaun ba konteúdu anteriór mak votasaun ohin mak determinadu ona.

Nune’e mós Deputadu Bankada CNRT, Carmelita Moniz vota afavór ba LAP ho razaun hakarak timoroan sai na’in ba nia rikusoin hodi tau iha kapitál dezenvolvimentu.

“Ha’u lakohi Timor-Leste sai hanesan nasaun seluk hanesan Venezuela ne’ebé uluk lakohi sai na’in ba nia rikusoin rasik no fó esplorasaun ba rai seluk. Rai boot hanesan Xina no to’o ikus Venezuela sai hetan risku boot iha krize ekonomia finanseiru no to’o agora kiak tanba lakohi investe ba nia rikusoin rasik,” Carmelita Moniz kompara.

“Ha’u vota afavor tanba ha’u hakarak osan ne’e ita investe millaun U$ 650 ho lukru ne’ebé ita sei hetan biliaun ida ho koerente resin mill atu fila hikas ba fundu petrolíferu.”

Nune’e mós “Ha’u lakohi atu tau iha OJE tanba osan sei la fila hikas ba fundu petrolíferu, maibé osan sei tama de’it biliaun ida resin mak sei tama iha kofre Estadu iha konta tezouru no fasilita liután governu atu foti sei liuhosi rekizitu ne’ebé rigorozu hanesan ita foti osan hosi fundu petrolíferu.”

Entretantu, konfirmasaun LAP ne’ebé hetan ona aprovasaun maioria iha parlamentu, ohin loro kraik haruka hikas ba Prezidente Repúblika atu halo promulgasaun tuir kompeténsia ne’ebé konstituisaun hatuur.

Jornalista : Zezito Silva            

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here