Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministrus Hermenegildo Augusto Cabral Pereira. Imajen António Goncalves

DILI (TATOLI) – Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministru, Agio Pereira esplika governu Timor-Leste deside sosa partisipasaun asaun iha ConocoPhilips ho razaun parte rua ne’e iha opsaun la hanesan.

“Ita nia opsaun ne’e la hasoru malu mak hahú diskute oinsá mak Timor-Leste bele hola asaun ne’ebé ConoPhilips iha joint venture porsentu 30, ho kalkulasaun osan millaun $350”, tenik ba jornalista sira iha Palásiu Governu kuarta ne’e.

Nia esplika tanba   ConocoPhilips ne’ebé hola parte hanesan joint venture Greater Sunrise nian, Timor-Leste defende katak kadoras tenke mai Beaço, enkuantu ConocoPhilips hanoin katak komersialmente diak liu ba Darwin.

Tanba   ne’e Estadu konkorda atu halo akizisaun no sosa, nune’e governu Timor-Leste liuhosi Timor Gap halo parte hanesan joint venture ba upstream, nune’e Timor-Leste konklui kontratu ne’e.

Entretantu liuhosi deklarasaun konjuntu entre Governu Timor-Leste no ConocoPhillips, Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak hato’o felisitasaun ba Parte rua tanba hetan ona akordu ne’ebé benefísiu parte rua ne’e hotu no sei fó dalan ba Timor-Leste atu kontinua halo diskusaun ho membru Joint Venture Greater Sunrise seluk konaba dezenvolvimentu rekursu Greater Sunrise iha futuru.

Reprezentante Espesiál Timor-Leste nian, Xanana Gusmão, hateten ConocoPhillips no parseiru Joint Venture sira-seluk sempre koñese preferénsia Timor-Leste nian atu dezenvolve Greater Sunrise liuhusi kadoras-mina ba Beaço iha parte tasi-mane.

“Timor-Leste hein katak bele serbisu hamutuk ho membru Joint Venture sira seluk atu dezenvolve projetu ne’e ho susesu”, tenik.

Maski nune’e, nia rekoñese partisipasaun ne’ebé governu sosa husi ConocoPhillips depende ba aprovasaun finansiamentu husi Konsellu Ministru no husi Parlamentu Nasionál Timor-Leste nian, nune’e mós autorizasaun regulamentár sira no direitu espesiál parseiru sira nian.

Parte seluk, Prezidente ConocoPhillips Austrália-Osidente, Chris Wilson, hateten  desizaun atu fa’an partisipasaun ne’e mosu hafoin halo diskusaun naruk ho Governu Timor-Leste.

“Ami respeita preferénsia Governu Timor-Leste nian atu dezenvolve kampu Greater Sunrise nian liuhusi instalasaun Oil & Gas Onshore/GNL foun, ne’ebé ninia baze hatuur iha Timor-Leste”, dehan.

Nia rekoñese, mezmu parte rua iha hanoin la hanesan liga ba proposta konaba opsaun dezenvolvimentu ekonómiku nian, maibé parte ConocoPhilips rekoñese importánsia husi Sunrise ba Nasaun Timor-Leste no fiar katak partisipasaun ne’ebé sira fa’an ba Governu bele fó dalan hodi la’o ba oin ho vizaun ba dezenvolvimentu Sunrise nian.

 “Ami sente orgullu ho ami nia kontribuisaun importante ba dezenvolvimentu Timor-Leste nian no ami nia relasaun ho Governu, ne’ebé sei kontinua liuhusi ami nia partisipasaun no operasaun husi kampu Bayu-Undan nian. Folin fa’an nian ne’ebé negosia ona maka besik millaun USD 350 liuliu rekupera fali kustu sira ne’ebé ConocoPhillips hasai ona iha ligasaun ho kampu sira Greater Sunrise nian”, dehan tan.

Negosiasaun ne’e hahú husi loron 25 to’o 28 Setembru no iha loron ikus asina akordu interese partisipasaun entre Governu Timor-Leste ne’ebé reprezenta husi Reprezentante Espesiál, Xanana Gusmão no Prezidente ConocoPhillips Austrália-Osidente, Chris Wilson iha Hotel Conrad, Bali (Indonézia).

Governu Timor-Leste hetan asisténsia husi PricewaterhouseCoopers (PwC) no Miranda & Associados, enkuantu ConocoPhilips hetan asisténsia husi Herbert Smith Freehills.

Tranzasaun konaba fa’an kobre partisipasaun husi ConocoPhillips iha Kontratu Partilla Produsaun 03-19 no 03-20, no bainhira iha Arrendamentu sira sei halo Retensaun NT/RL2 no NT/RL4. Tranzasaun ne’e rasik sei remata iha trimestre dahuluk tinan 2019.

Kampu gás nian sira no Sunrise no Troubadour, ne’ebé baibain koñesidu nu’udar kampu Greater Sunrise, lokaliza besik kilómetru 150 iha sudeste Timor-Leste nian no kilómetru 450 iha noroeste Darwin, Territóriu Norte nian.

Parseiru atuál sira ba joint venture Sunrise nian maka hanesan Woodside (operadora) ho partisipasaun 33,4%, ConocoPhillips (30%), Shell (26,6%) no Osaka Gas (10%).

Jornalista: Julia Chatarina

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here