Ministru Obras Públikas, Salvador Soares dos Reis Pires. Imajen António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Ministru Obras Públikas, Salvador Soares dos Reis Pires, hateten projetu 142 ne’ebé Konsellu Administrasaun Fundu Infraestrutura (CAFI-sigla portugués) aprova ho montante milliaun $145 iha 19 julhu 2017, parte governu hein hela rekomendasaun husi komisaun eventuál ne’ebé halo inkéritu parlamentár.

“Buat ne’ebé importante mak ami sei hein komisaun eventuál halo inkéritu parlamentár kona-ba projetu 142, la’o lai no hein sira nia rekomendasaun”, tenik ba jornalista sira iha Fatuhada, segunda ne’e.

Salvador hatutan : “Projetu sira laiha kualidade sei la selu no rekomenda hadi’a tuir kontratu, dezeñu, espesifikasaun, Bill of Quantities (BIQ), ida ne’e mak pertenente tebes hodi ita hala’o”.

Nia haktuir diskusaun ho Primeiru-Ministru ko’alia mós projetu 142 ne’e, entre projetu ne’e 95 iha kontratu maibé seluk laiha kontratu, ida ne’e sujeitu ba komisaun eventuál inkéritu parlamentár atu halo inspesaun.

“Projetu ne’e aprova hosi CAFI, husi projetu hirak ne’e iha 15 komesa halo atividade, tanba momentu aprova ho tipu emerjénsia”, tenik.

Parte seluk, Diretór Jerál Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN), Samuel Marçal, hateten Primeiru-Ministru orienta ona projetu ne’ebé sei iha prosesu verifikasaun kontinua no balun iha progressu tenke selu balun.

“Ne’e desizaun Konsellu Ministru, atu selu uluk ou selu dadaun mak hein investigasaun, ida ne’e nivel altu nia mak sei foti desizaun”, katak.

Nia hatutan: “Primeiru-Ministru mai atu kolabora hamutuk MOP no ministériu relevante ho infraestrutura tenke tur hamutuk para forma ekipa ida lalais atu aselera servisu”.

Entretantu, iha loron 7 setembru bankada opozisaun FRETILIN submete ona inkéritu parlamentár ba projetu 142.

Aprezentasaun rekerimentu parlamentáer ne’e husi Xefe Bankada, Aniceto Guterres, hafoin aprovasaun finál globál ba proposta lei Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 ho intensaun atu investiga projetu hirak ne’e tuir prosedimentu legál ou la’e antes govenu halo pagamentu.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here