Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo

DILI (TATOLI)—Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, realsa labele dudu fali impase polítika ba ema ida mesak atu rezolve, maibé hotu-hotu tenke iha vontade no fuan boot para rezolve.

“Ita kuandu tuur  hamutuk ko’alia ita bele ultrapasa situasaun ida. Laiha ema ida ka nein ema ida hakarak kria impase ida ne’e. Ha’u hein katak ita hotu-hotu tuur  hamutuk no hanoin hamutuk nune’e bele ultrapasa situasaun ida ne’e,” Xefe Estadu afirma asuntu ne’e ba jornalista sira iha edifísiu Ministériu Finansas, Aitarak-Laran, Dili, kinta ne’e.

Lú Olo hatutan katak líder sira mós presiza tuur  hamutuk atu solusiona kandidatu membru Governu sira ne’ebé sei pendente no husu labele dudu fali ba ema ida de’it atu rezolve.

Jornalista: Xisto Freitas

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here