Deputada AMP sira Vota iha Plenaria PN

DILI (TATOLI)—Parlamentu Nasionál, liuhosi plenária, ohin, hili ona Primeiru no segundu Vise Prezidente Parlamentu Nasionál, sekretaria meza no vice sekretaria meza na’in rua. Iha kompozisaun ne’e involve mós deputadu ida hosi Frente Dezenvolvimentu Demokrátiku (FDD). enkuantu lista kandidatura nian aprezenta úniku hosi Koligasaun Aliansa Maioria Parlamentár (AMP)

Deputada Maria Angelina Sarmento, hosi bankada Partidu Libertasaun Popular, asume kargu hanesan Primeiru Vice Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Luis Roberto da Silva hosi Partidu KHUNTO, nu’udar Segundu Vice Prezidente Parlamentu Nasionál.

Deputada Maria Teresinha Viegas, hosi Partidu CNRT, hetan fiar ka’er pasta sekretaria meza Parlamentu Nasionál, no ajuda hosi vice rua, I Vise Sekretária,  Isabel Maria B. Freitas Ximenes, hosi FDD, no Segundu Vice Regina Freitas, hosi Partidu Libertasaun Popular.

Iha prosesu votasaun deputadu sira hosi FRETILIN ho Partidu Demokrátiku ho Koligasaun FDD nia deputadu na’in ida hosi partidu PUDD,  abandona plenária (walk out ou WO) tanba konsidera lista úniku ne’ebé AMP aprezenta viola rejimentu parlamentu nasionál, liu-liu kestaun proporsionálidade.

Ho ida ne’e ikus mai kandidatu ba kompozisaun meza ne’ebé aprezenta hosi AMP, hetan votu avabor hamutuk 36, kontra zero, abstain zero, no deputadu na’in 29 mak abandona plenária.

Deputadu Partidu Demokrátiku, Mariano Assanami Sabino esplika katak, FRETILIN ho PD abandona plenária tanba la aseita ho lista úniku ne’ebé AMP aprezenta. Tuir Assanami kompozisaun meza PN tenke akumula forsa polítika hotu ne’ebé hetan asentu iha Parlamentu Nasionál.

Deputadu FDD, hosi Partidu Partidu Unidade Dezenvolvimentu Demokrátiku (PUDD) António Benevides de Sá, abandona mós plenária tanba ; Parlamentu nasionál hahú hosi lejizlatura primeiru to’o agora la koñese buat ida dialog, aleinde ida ne’e, la konkorda ho aprosimasaun AMP nian ba membru FDD hosi partidu Frente Mudança hodi tuur iha kompozisaun meza PN.

Entretantu deklarasaun Prezidente Parlamentu Nasionál (PN) Arão Noé, deklara rezultadu eleisaun ba membru meza parlamentár, asiste hosi deputadu PD na’in rua, ida mak Mariano Assanami Sabino (Prezidente Partidu Demokrátiku) ho deputada ida. Sira na’in rua bainhira nia maluk sira abandona plenária sira hili tuur hela iha plenária laran, maibé deside la vota.

“Rezultadu votasaun ho afavór 36, kontra zerro no abstensaun zerro ka deputadu opozisaun sira abandona plenária, maibé eleisaun ba membru meza parlamentár pasa,” Prezidente PPN, Arão Noé deklara, iha Meza Palamentu Nasionál, Ohin.

Jornalista : Zezito Silva

Editór : Manuel Pinto

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here