Diretór Raes Hadomi Timor Oan (RHTO), Joãozito dos Santos, hosi liman karuk ba datoluk.

DILI, (TATOLI) –  Diretór Raes Hadomi Timor Oan (RHTO), Joãozito dos Santos, husu ba Estadu Timor-Leste (TL) atu ratifika konvensaun direitu ba ema ho defisiénsia nune’e bele garante dezenvolvimentu inkluzaun.

“Importánsia atu ratifika direitu ema ho defisiénsia mak atu garante no asegura direitu ba dezenvolvimentu inkluzaun, hanesan sei la haluha ema ida iha kotuk”, hateten ba jornalista sira iha Ótel Timor, ohin, hafoin lansamentu relatóriu ba partisipasaun ema ho defisiénsia iha ámbitu eleisaun parlamentár.

Estadu ratifika ona konvensaun lubun hanesan konvensaun ba labarik, ba feto, torturasaun no seluk tan, tanba ne’e presiza ratifika mós konvensaun direitu ema ho defisiénsia atu sai baze fundamentál hodi asegura no garante direitu sira.

Enkuantu, governu iha ona kompromisu atu garante direitu ema ho defisiénsia, nune’e husu atu sira halo lei kona-ba ratifikasaun ba direitu ema ho defisiénsia nian.

“Ami husu ba Parlamentu Nasionál atu halo lei espesífiku ida ba ema ho defisiénsia sira hodi bele garante no asegura sira nia direitu no ratifika konvesaun direitu ema ho defisiénsia nian”, dehan nia.

Iha ámbitu monitorizasaun hosi ema defisienste, nia esplika obstakulu ne’ebé ema defisiénsia hasoru mak eskada aas, saniamentu ne’ebé la asesivél no seluk tan.

Durante periódu eleisaun parlamentcr, kada munisípiu ema ho defisiénsia nain 10 mak halo hela monitorizasaun.

“Ita husu nafatin atu STAE (Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál) ho CNE (Komisaun Nasional ba Eleisaun) kontinua suporta hodi kolabora hamutuk ho ema ho defisiénsia sira sai rekursu ida ba eleisaun ne’ebé sei mai”, hato’o.

Iha 2015 iha ita iha ema defisiénsia hamutuk 38000 resin eh pursentu tolu ho balun, entaun sira ne’e mak hola parte hodi uza sira nia direitu votu hodi sai hanesan sidadaun ne’ebé bele deside futuru nasaun nian.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here