Prezidente Partidu Libertasaun Popular (PLP), Taur Matan Ruak koalia ho Sekretáriu Jerál FRETILIN, Mari Alkatiri. Foto dokumentasaun Tatoli

DILI (TATOLI)—Prezidente Partidu Libertasaun Popular (PLP), Taur Matan Ruak afirma, PLP la iha posibilidade atu involve iha governasaun ida ne’ebé sei mai, maibé mantein opozisaun no lá konkorda eleisaun Antesipada.

“PLP la iha posibilidade integra iha ukun, opozisaun e opozisaun,” Taur Matan Ruak informa ba Jornalista sira hafoin enkontru ho estrutura Partidu FRETILIN iha Ótel Novu Turismu, Kinta, (10/08).

Negosiasaun polítika ba formasaun governu ne’ebé hala’o hosi Partidu FRETILIN ho Partidu Libertasaun Popular (PLP), tuir Prezidente Partidu PLP, Taur Matan Ruak la’o ho di’ak tebes.

“Ami iha opozisaun mais ami lakohi eleisaun antesipada. Ha’u agradese konvite hosi hosi Sekretáriu Jerál FRETILIN nian, enkontru la’o ho di’ak tebes,” Taur apresia no fó mós parabéns ba vitória ne’ebé mak FRETILIN hetan hosi rezultadu eleisaun 22 Jullu liu ba.

Taur nafatin enkoraja FRETILIN atu utiliza matenek tomak hodi hala’o servisu ho partidu sira seluk iha ámbitu formasaun governu tanba aleinde de PLP sei iha partidu hat mak hanesan feto bonita depende FRETILIN atu fihir ida ne’ebé.

Hatán ba pozisaun PLP hodi asegura ukun FRETILIN iha Parlamentu Nasionál iha futuru, Taur Matan Ruak dehan nia lakohi halo espekulasaun tanba dala ruma espekulasaun sira ne’e bele mós la akontese iha aban bainrua.

Iha fatin hanesan Sekretáriu Jerál FRETILIN, Mari Alkatiri espresa katak nia parte sente satisfeitu ho enkontru ne’ebé realiza ho parte PLP tanba PLP lá konkorda ho hipoteza sira kona-bá eleisaun antesipada.

“Pozisaun PLP ida ne’e hatudu PLP hakarak estabilidade e rekoñese FRETILIN partidu mais votadu,” Alkatiri haktuir.

Hodi kompara katak, governu ida iha Portugal minoritáriu, ukun mesak, maibé iha partidu rua iha Parlamentu ne’ebé lá husik governu ne’e monu. Tanba ne’e bainhira FRETILIN forma governu sei buka hakás an hodi halo negosiasaun iha Parlamentu hodi asegura nia governasaun.

“FRETILIN komprende situasaun PLP nian. Ami kontente tanba PLP lakohi eleisaun antesipada,” Alkatiri konklui. No husu nafatin ba povu atu lalika sente preokupadu ho situasaun sira ne’e maibé fiar ba lideransa nasionál sira hodi buka solusaun.

(Manuel Pinto)        

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here