Irrigasaun iha munisípiu. Imajen/PNDS

DILI, (TATOLI) – Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) iha Diresaun Nasionál Agrikultura, Ortikultura no Estensaun sei utiliza irrigasaun neen ba époka daruak nian  hodi antisipa tempu bailoro naruk nian ba produsaun hare.

Diretór Nasionál Agrikultura, Ortikultura no Estensaun, Amaro Ximenes hatete MAP mós prepara fini iha fatin tolu  Bobonaru, Aileu no Baukau atu fasilita agrikultór sira.

“Iha Baukau ne’e nia objetivu mak sé karik parte leste ne’e presiza fini ita sei hetan fini husi Baukau, parte rai-klaran ita bele hetan husi Aileu no bele hetan mós husi Bobonaru tanba armazein ida di’ak ne’e iha fatin rua ne’e”, Amaro hatete foin lalais ne’e iha Komoro.

Ba fini batar nian MAP tau iha fatin peskiza iha Betanu atubele fasilita agrikultór sira ne’ebé kuda fini iha époka segundu ne’e.

“Ida ne’e mak diresaun halo hodi aguenta ba hasoru situasaun bailoro naruk ne’e. Ha’u fiar katak iha diresaun seluk halo iha parte balun iha bailoro naruk ne’ebé kauza animál barak mate hanesan diresaun Veterinária prepara kondisaun ai-moruk atubele atende situasaun hirak ne’e”.

Antisipasaun ministériu nian hodi  hasoru bailoro naruk ne’e mak utiliza irirgasaun ne’ebé Governu kostrui iha Oebaba (Zumalai), Karaulun (Same), Raibere (Ainaru), Bonuk (Hatu-Udu), Bulutu (Laleia) no Kasa (Ainaru).

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here