Atividade Parlamentu Nasionál iha semana ne'e. Foto Relasaun Públika PN

DILI, (TATOLI) – Komisaun A Parlamentu Nasionál iha kuarta (12/4) aprova ona projeitu lei podér Lokál ne’ebé submete husi Governu.

Deputadu Arão Noe, hateten komisaun A hala’o diskusaun ba lei tolu hanesan poder lokál,  eleisaun ba asembleia munisipál no alterasaun lei remuniratoriu ba juize sira.

ʺLei poder lokál aprova ona no lei eleisaun ba asembleia munisipál no alterasaun lei remunitoriu ba juizes sei aprova tuir mai”, Deputadu hosi bankada CNRT ne’e hatete iha uma fukun.

Deputadu ne’e hatutan komisaun sei aselera diskusaun hodi aprova lei rua seluk hodi haruka relatóriu pareser ba meja parlamentu atu ajenda ba diskusaun generalidade, semana oin.

ʺAmi sei esforsu atu deskuti lei rua seluk iha loraik ne’e, bele aprova tan antes feriadu iha semana santaʺ, tenik tan.

Enkuantu ba lei anti korupsaun no seluk sei deskuti hafoin aprova lei poder lokál, alterasaun lei remuniratoriu ba juize sira no eleisaun asembleia munisipál.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here