Apuramentu Nasional ba loron daruak iha Salaun CNE Colmera. Foto ANTIL/ Antonio Goncalves

DÍLI (TATOLI) – Durante Eleisaun Prezidensial, hosi krimi eleitoral ne’ebe iha, Ministeriu Publikú (MP) rejista kazu krime eleitorál 10 ne’ebe akontese durante eleisaun hili xefi estadu iha 20 Marsu 2017.

ʺFoin ba dala uluk iha teritoriu tomak ita rejista menus  husi kazu 10,ʺ dehan PJR, Jose Ximenes hafoin informa kestaun ne’e ba Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak iha Palasiu Prezidensiál Ai tarak Laran, Dili, Segunda (03/04/2017).

Husi Kazu 10 ne’e, kazu 3 rejista iha  Autoridade Munisipipal Dili kazu 3, Oecuse (1) no munisipiu seluk tan. Enkuantu Baucau ho Covalima laiha.

Prokuradór Jerál ne’e realsa, partisipasaun povu iha prosesu dezenvolvimentu demokrasia  iha  avansu signifikantivu kompara ho eleisaun 2007 no 2012 rejista kazu krime eleitoral ho numeru bo’ot.

ʺIda ne’e signifika komunidade sira komesa kumprende no intende konaba prosesu dezenvolvimentu demokrásia ne’e lao tuir ema nia konsensia hodi viola ema seluk nia diretu,ʺ tenik PJR Jose Ximenes.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editor: Gantry Meilana

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here