DÍLI (ANTIL) – Ministru Estadu Koordenador Asuntus Ekonómikus (MEKAE) liuhosi Institutu ba Apóiu Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE) realiza lansamentu programa kompetisasaun planu negósiu inovativu ba dalimak iha El Legendario-Otel Novu Turizmu, atu fó motivasaun ba emprezáriu Timoroan hanesan inisiativu úniku ne’ebé dezenha atu fó korajen ho idéias inovativu ba negósiu mak foin implementa no sira ne’ebé eziste ona.

Objektivu husi kompetisaun ho tema “Muda O Nia Moris ho Negósiu Inovativu” ne’e, atu motiva emprendedorizmu emprezarial iha Timor-Leste nune’e sidadaun bele sai emprezáriu ne’ebé kompetitif ho idéias negósiu inovativu no produtu kualifikadu hodi oferese ba merkadu liu-liu sira ne’ebé iha vontade no kreatividade únika.

Diretór Ezekutivu IADE, Hernani Soares informa ba jornalista sira, fó hatene ba públiku katak IADE hahu’u fali kompetisaun planu negósiu inovativu iha tinan 2017, sei hahu’u fulan ida tomak husi loron 1 Marsu no sei taka iha 20 Abril, aplikantes sira bele ba hatama aplikasaun iha data ne’ebé determina ona.

Diretór Ezekutivi IADE, Hernani Soares. Foto ANTIL: António Gonsalves
Diretór Ezekutivi IADE, Hernani Soares. Foto ANTIL: António Gonsalves

Nia hatutan, kompetisaun ne’e loke ba Timoroan tomak ba sira ne’ebe mak iha ona negósiu no sira ne’ebe mak foin atu iha negósiu, ho idade husi 20 to’o 45 bele partisipa.

Hodi adisiona, benefisiu husi kompetisaun ne’e mak bele hetan finanseiru, abilidade konhesimentu iha negósiu, hetan apóiu hosi entidade seluk tamba hasa’e profile ba públiku atu públiku bele asesu ba sira nia profile no sira bele hetan ajuda husi fatin seluk.

“kompetisaun ita labele fó ema hotu manan, tenke ema balun deit mak manan iha eventu ne’e, maibé sira ne’ebé mak liu prosesu ne’e, sira sei hetan oportunidade atu hetan benefisiu husi entidade seluk”, tenik Hernani Soares.

Nia haktuir, aplikantes sira iha oportunidade atu hetan ajuda laos deit husi IADE, maibé husi entidade seluk, husi projeitu dezenvolvimentu prontu atu bele fó apóiu. Nune’e mós nia informa tan, IADE koordena ona ho governu Nova Zelandia no sira prontu atu fó apóiu ba sira ne’ebé hakarak partisipa iha On The Job Training iha Nova Zelandia.

Hodi dehan tan, ekipa organizadora planeia oara atu hetan partisipantes nain 270 iha munisípiu hotu-hotu, tinan kotuk hetan 222, tinan ida ne’e hasa’e númeru partisipantes atu bele hare katak oinsa atu hetan interesante hotu nia hakarak atu bele partisipa iha prosesu ida ne’e. Partisipantes bele rezistu iha edifísiu IADE iha munisípiu 12, la inklui Oekusse.

IADE prepara fundus ho montante US$ 65,000, maibé tuir Diretór Ezekutivu IADE husu mós apóiu husi parseiru seluk hanesan Conoco Philips, Pertamina nomós empreza seluk atu sira bele fó susesu ba eventu ne’e. kada tinan IADE sempre hetan hosi Conoco Philips, SDV, Timor Plaza, Pertamina sira sempre fó apóiu atu fó meius atu bele realiza eventu ida ne’e ho diak.

Okaziaun ne’e, hetan partisipasaun husi parseiru sira hanesan Conoco Philips, Pertamina, ETO+, SEPFOPE no seluk tan ne’ebé fó apóiu ba programa ne’e.

Jornalista: Julia Chatarina / Editor: Gantry Meilana 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here