VARANDA Tags Xefe Governu fo obrigado ba Governu Japan

Tag: Xefe Governu fo obrigado ba Governu Japan

POPULAR

João Paulo II Lori Roman Mai Povu TL

DILI, 12 outubru 2019 (TATOLI)-Loron 12 outubru 1989  sai hanesan loron istóriku ba sarani no povu “terus” nain ida ne’e. Loron ne’e sai hanesan...

Suspeitu Uza Motor Atu Soke Aviaun Sriwijaya La’ós Joven

DILI, 15 Outubru 2019 (TATOLI)-Suspeitu CDJ ne’ebé segunda (14/10/2019), tuku 14:00 OTL, lori motor atu soke aviaun Siriwijaya Air la’ós otas joven. Maibé, nia...

Ikan Saboko Atabae

ATABAE, 14 outubru 2019 (TATOLI)-Timor-oan sira, liu-liu hirak ne’ebé hela iha tasi ibun toman tiha ona ikan saboko. Ita hotu gosta no kaan duni...

PM Taur Hato’o Pontu Importante Rua ba ADB

DILI, 11 outubru 2019 (TATOLI) - Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hato'o pontu importante rua ba Banku Dezenvolvimentu Aziátiku (ADB) hodi ajuda dezenvolvimentu Timor-Leste. "Primeiru-Ministru hato'o...