VARANDA Tags Voo umanitáriu

Tag: Voo umanitáriu

POPULAR

Taxa ezekusaun OJE 2020 atinje 58.6%

DILI, 20 novembru 2020 (TATOLI)—Progresu taxa ezekusaun orsamentál Governu nian tinan fiskál 2020 to’o loron sesta (20 novembru 2020) meudia ne’e atinje ona 58.6%. Progresu...

CVTL-KOICA inaugura projetu bee-moos no toilet iha Maubara

MAUBARA, 24 novembru 2020 (TATOLI)—Krúz Vermella Timor-Leste (CVTL-sigla portugés) no KOICA no Autoridade Munisípiu Liquiçá, iha tersa ne’e, inaugura ona projetu kanalizasaun bee-moos no toilet...

SEKOMS no programa inovativu naroman ba suku: tanbasa no atu hetan...

Hosi : Rui Viana Inovasaun no kreatividade mak xave ba progresu no mudansa. Kada governu ho nia membru governu tenke iha kapasidade rua ne’e nu’udar...

Komunidade Ossu de Cima la konkorda harii torre transmisaun iha Tunia

VIQUEQUE, 24 novembru 2020 (TATOLI)—Komunidade iha suku Ossu Leten, postu administrativu Ossu, munisípiu Viqueque la konkorda harii torre transmisaun iha área Tunia, iha foho...