VARANDA Tags Violénsia bazeia ba jenéru

Tag: violénsia bazeia ba jenéru

POPULAR

Ekipa U-23 treinu fíziku no tátika kontra-atake iha Qatar

QATAR, 25 maiu 2022 (TATOLI)– Treinadór Fíziku Selesaun Nasionál U-23, Silas Paixão, informa durante loron neen, jogadór selesaun Nasionál U-23, halo treinamentu fíziku no...

MAP iha vizaun longu prazu atu dezenvolve setór agríkola sustentável

DILI, 23 maiu 2022 (TATOLI)—Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) iha vizaun ba longu prazu, ba tinan-10 tuir Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu (PED) tinan 2011 to’o...

Saúde RAEOA distribui muskateiru ba komunidade prevene moras malaria

OÉ-CUSSE, 23 maiu 2022 (TATOLI) – Servisu Saúde Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), segunda ne’e hahú distribui muskiteiru ba komunidade sira iha bairru...

RAEOA realiza kompetisaun solu fokál mentaliza kantór lokál

OÉ-CUSSE, 23 maiu 2022 (TATOLI) – Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEO), liuhosi Sekretariu Rejionál ba Asuntu Komérsiu no Indústria, realiza kompetisaun solu...