VARANDA Tags Violasaun direitu umanu

Tag: Violasaun direitu umanu

POPULAR

Xanana mobiliza kompañia lori mangeira hasai bee iha Lagoa Tasi-Tolu

DILI, 10 Abril 2021 (TATOLI)—Lider Karismátiku, Kay Rala Xanana Gusmão, ohin (sábadu, 10/04) lorokraik iha tuku 13:15, mobiliza kompañia tolu hanesan Kompañia Internasionál WIKA,...

Xanana orienta PNTL haruka joven sira fila ba uma

DILI, 12 abríl 2021 (TATOLI)—Líder Nasionál, Kay Rala Xanana Gusmâo, fó orientasaun ba membru Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) atu haruka juventude sira-ne'ebé halo asaun...

Xanana-Família matebian kontinua rejeita  entrega mate isin ba Governu  

DILI, 13 abríl 2021 (TATOLI)- Lider Nasionál, Kay Rala Xanana Gusmão no família matebian Armindo Borges (47) kontinua reziste hodi la entrega mate isin...

AMTL husu líder nasionál-sira apoia serbisu médiku kombate COVID-19

DILI, 12 abríl 2021 (TATOLI)—Asosiasaun Médiku Timor-Leste (AMTL), husu ba líder nasionál no polítiku-sira atu fó apoiu ba serbisu médiku-sira, hodi luta kombate COVID-19...