26.6 C
DILI TIMOR LESTE
18/07/2018
Tags Uniaun Europeia (UE)

Tag: Uniaun Europeia (UE)

Agro-Florestasaun Sustentável, Diversifika Ekonomia

DÍLI, (TATOLI)-Uniaun Europeia sei apoia programa agro-florestasaun sustentável ba joven timoroan sira, feto no mane, hodi diversifika ekonomia iha rai laran nó mós...

UE Iha Kompromisu Apoia Evolusaun Demokrátika iha Timor-Leste

DILI, (TATOLI) - Xefe observadór eleitorál Uniaun Europeia (UE), Bilbao Barandica informa UE liuhusi Misaun Observadór Eleitorál (MOE) kontinua hala’o serbisu observasaun eleitorál iha momentu...

UE Ko-Finansia Millaun 5 Iha Projetu SP/PALOP-TL

DILI, (TATOLI)-Uniaun Europeia (UE) liuhusi Fundu Europeu ba Dezenvolvimentu da-sanulu ko-finansia (la'ós UE mesak apoiú) euro milaun lima ho Instituto Camões, institutu kooperasaun no...

UE Apoia ona Millaun 300 ba TL

DÍLI, (TATOLI) - Husi tinan 1999 to’o agora, Uniaun Europea (UE) apoia ona millaun 300 ba Timor-Leste (TL). UE ho governu Timor-Leste liuhusi Ministériu...