26.6 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2018
Tags TL nia hahalok tenke ekilibru no justu

Tag: TL nia hahalok tenke ekilibru no justu

La Bele Haksesuk Buat Ne’ebé La Fó Rezultadu

KOVALIMA (TATOLI) – Xefe Estadu Timor-Leste husu ba timoroan hotu atu la bele hasesuk buat ne’ebé mak la fó rezultadu di’ak ba povu atu...