26.6 C
DILI TIMOR LESTE
24/10/2018
Tags Slogan Hisik Kosar

Tag: Slogan Hisik Kosar

Asaun Konkretu Husi “Hisik Kosar” mak Serbisu

DILI, (TATOLI) - Akadémiku husi Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL), Victor Soares hateten slogan rezisténsia timoroan sira nian iha luta mak mate ka moris ukun...