VARANDA Tags Sentru Informasaun iha Suku Muapitine

Tag: Sentru Informasaun iha Suku Muapitine

POPULAR

Dekretu-lei foun obrigatoriedade sosa ai-han lokál iha ámbitu kontratasaun públika

DILI, 16 maiu 2022 (TATOLI)—Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, aprezenta Projetu Dekretu-Lei iha reuniaun Konsellu Ministru (KM) estraordinária, segunda ne’e, kona-ba obrigatoriedade atu sosa...

Governu aprova proposta rezolusaun PN ratifika adezaun ba tratadu proibisaun nukleár

DILI, 13 maiu 2022 (TATOLI)--Governu liuhosi reuniuan Konsellu Ministru (KM) estraordinária, sesta ne’e, aprova projetu ba proposta rezolusaun Parlamentu Nasionál (PN) ba ratifikasaun adezaun...

Plan International TL-UE-ONU ensera projetu Inisiativa Spotlight

DILI, 16 maiu 2022 (TATOLI)—Plan International Timor-Leste (PITL) liuhusi Inisiativa Spotlight parseria ho Uniaun Europeia (UE), Organizasuan Nasaun Unida (ONU) no UN Women, segunda...

Sub-kaixa Nautetu entrega dokumentu rezisténsia ba AMRT

BAUCAU, 14 maiu 2022 (TATOLI) - Sub kaixa Nautetu, lidera hosi Miguel Dias “Leki Sahe” entrega dokumentu rezisténsia ba Arkivu Muzeu no Rezisténsia Timorense,...