VARANDA Tags Sentru akollamentu multifunsaun

Tag: Sentru akollamentu multifunsaun

POPULAR

Feira nasionál iha ámbitu restaurasaun independénsia introdús merkadu setór produtivu

DILI, 17 maiu 2022 (TATOLI)--Governu liuhosi Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria (MTKI), segunda (16/05) kalan, halo lansamentu feira nasionál, iha Sentru Konvensaun Dili (CCD,...

Estudante EBC Beco 254 simu ona vasina Pfizer doze dahuluk

COVALIMA, 11 maiu 2022 (TATOLI)—Diretór Eskola Bázika Central Beco, Quintino Qunitão informa, estudante iha Eskola Bázika Centrál Beco na’in-254 simu ona vasina pfrizer doze dahuluk atu...

COVID-19: kazu pozitivu ida, rekuperadu rua no ativu na’in-11

DILI, 17 maiu   2022  (TATOLI)—Ministériu Saúde relata, kazu pozitivu foun ida, rekuperadu rua no kazu ativu 11. "Ohin kazu detetadu pozitivu foun ida, rekuperadu  rua...

MESSK hahú verifika dokumentu graduasaun INFORDEPE

DILI, 13 maiu 2022 (TATOLI)--Ministériu Ensinu Superiór Siénsia no Kultura (MESSK) liuhosi ekipa Diresaun Jerál Ensinu Superiór hahú halo prosesu verifikasaun dokumentu profesór finalista...