VARANDA Tags Senáriu ba OJE 2021

Tag: Senáriu ba OJE 2021

POPULAR

Lejizlasaun arbitrajen voluntáriu sei simplifika rezolusaun disputa komersiál sira

  DILI, 26 janeiru 2021 (TATOLI)--Governu no Parlamentu Nasionál (PN) hahú debate no halo aprovasaun iha faze jeneralidade, ba proposta lei númeru 11/v/ (2a) rejime...

SEKOOP-INDIMO selesiona funsionáriu SEKOOP sai formadór kooperativu  

DILI, 21 janeiru 2021 (TATOLI)--Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKOOP) hamutuk ho Institutu Nasionál Dezenvolvimentu Mão de Obra (INDIMO), halo selesaun ba funsionáriu sira hosi Sekretaria...

Governu sei haruka lista produtu definitiva ba KO Expo Dubai

DILI, 26 janeiru 2021 (TATOLI)–Governu Timor-Leste liuhosi Ministériu Komersiu no Industria (MTCI, sigla portugés) liuliu Komisáriu Jerál Autoridade Expo Dubai Timor-Leste 2020-2021, Manuel Vong,...

PN sei hatán notifikasaun TR kona-ba fiskalizasaun abstrata ba OJE 2021

DILI, 20 janeiru 2021 (TATOLI)--Parlamentu Nasionál (PN) lideradu Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, sei hatán notifikasaun hosi Tribunál Rekursu (TR) kona-ba pedidu bankada CNRT...