VARANDA Tags Semianriu

Tag: semianriu

POPULAR

PA Bobonaro preokupa komunidade halo uma iha natar Maliana

BOBONARO, 22 juñu 2022 (TATOLI) – Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, preokupa ho komunidade ne’ebé halo fali iha uma natar Maliana. Prezidente...

COVID-19: kazu pozitivu na’in-ida no ativu 16

DILI, 21 juñu   2022  (TATOLI)— Ministériu Saúde (MS), relata kazu pozitivu foun ida, rekuperadu  laiha no kazu ativu 16. “Ohin kazu detetadu foun ida, rekuperadula...

ANPM ensera atividade sensibilizasaun lei Kódigu Mineiru iha Ataúro

ATAÚRO, 23 juñu 2022 (TATOLI)—Autoridade Nasionál no Petróliu no Minerais (ANPM),  kinta ne’e, hensera atividade sensibilizasaun lei númeru 12/2021, 30 juñu, kona-ba Kódigu Mineiru...

Semana oin, SEKoop lansa distribuisaun Cesta Bázika faze daruak iha Laclubar

DILI, 24 juñu 2022 (TATOLI)--Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Ferreira, hateten, semana oin sei halo lansamentu distribuisaun Cesta Bázika faze daruak. “Ministériu Turizmu Komérsiu Indústria...