VARANDA Tags Sekretáriu Jerál partidu istóriku

Tag: Sekretáriu Jerál partidu istóriku

POPULAR

Governu aprova orgánika Sekretaria Estadu ba Komunidade Timor-oan iha Rai-li’ur

DILI, 17 maiu 2022 (TATOLI)--Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru (KM) estraordinária, tersa ne’e, aprova projetu dekretu-lei, ne’ebé aprezenta hosi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, kona-ba...

Feira nasionál iha ámbitu restaurasaun independénsia introdús merkadu setór produtivu

DILI, 17 maiu 2022 (TATOLI)--Governu liuhosi Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria (MTKI), segunda (16/05) kalan, halo lansamentu feira nasionál, iha Sentru Konvensaun Dili (CCD,...

Bainaka espesiál 14 sei partisipa serimónia investidura PR eleitu

DILI, 16 maiu 2022 (TATOLI)–Ministra Negósiu Estrajeiru no Kooperasaun (MENK), Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, informa bainaka espesiál konfrimadu hamutuk 14 mak sei partisipa...

Governu Sentrál presiza aselera implementasaun podér lokál no dezentralizasaun administrativa

BAUCAU, 17 maiu 2022 (TATOLI) – Konsellu Munisipál Kombatente Libertasaun Nasionál (CMCLN, sigla portugés) Munisípiu Baucau, husu Governu Sentrál aselera implementasaun podér lokál no...