26.6 C
DILI TIMOR LESTE
19/12/2017
Tags Sekretáriu Estadu Muller (SEM)

Tag: Sekretáriu Estadu Muller (SEM)

Instituisaun Haat Fahe Informasaun Hasa’e Koñesimentu Funsionáriu SEM

DÍLI, (TATOLI)—Sekretáriu Estadu Muller (SEM) konvida Komisaun Anti Korupsaun (KAK), Provedória Direitu Humanu no Justista (PDHJ) no Komisaun Funsaun Públika (KFP) no Inspesaun Jerál...