VARANDA Tags Seguransa sosiál

Tag: Seguransa sosiál

POPULAR

Bobonaro prepara ai-oan rihun 10  kuda iha área protezida

BOBONARO, 23 novembru 2021 (TATOLI) – Departamentu Florestál no Plantasaun Munistériu Agrikultura no Peska Munisípiu Bobonaro, hahu prepara ai-oan Bambu rihun 10 hodi kuda...

CNC dijitaliza ona dokumentu istóriku rihun 25

DILI, 23 novembru 2021 (TATOLI)—Diretór Ezekutivu Centro Nacional Chega (CNC), Hugo Maria Fernandes, informa CNC halo ona dijitalizasaun ba dokumentu istóriku hamutuk rihun 25. Notísia Relevane: Timor-Leste-KOICA asina subvensaun millaun...

Komunidade suku tolu iha Baucau seidauk asesu bee-moos

BAUCAU, 28 novembru 2021 (TATOLI) – Komunidade suku tolu ne’ebé lokaliza iha munisípiu Baucau to’o oras ne’e seidauk asesu bee-moos. Suku tolu ne’e komposta hosi...

Ofisiál PNTL no F-FDTL halo peskiza iha Covalima

COVALIMA, 25 novembru 2021 (TATOLI)—Ofisiál Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) no FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) halo peskiza iha munisípiu Covalima hodi kompleta sira-nia kursu iha Institutu...