26.6 C
DILI TIMOR LESTE
16/07/2018
Tags Seguransa Rai Laran

Tag: Seguransa Rai Laran

Lideransa Protestante Preokupa Situasaun Polítika

DILI, (TATOLI) - Prezidente Konvensaun Nasionál Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Francisco dos Francisco dos Reis hateten, preokupa ho situasaun polítika ne’ebé akontese iha rai...