VARANDA Tags Saúde Bobonaro deteta kazu pozitivu Covid-19 foun rua

Tag: Saúde Bobonaro deteta kazu pozitivu Covid-19 foun rua

POPULAR

Progresu projetu UKL 2021 iha Leolima menus liu

BOBONARO, 16 maiu 2022 (TATOLI) — Diretór Programa Naionál Dezenvolvimentu  Suku (PNDS) Munisípiu Bobonaro, Paulino Viegas Tilman, fó-sai katak, implementasaun Uma Kbiit Laek (UKL)...

Kompetisaun pintura iha ámbitu restaurasaun independénsia atu dezenvolve talentu

DILI, 16  maiu 2022 (TATOLI)-Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria (MTKI) liuhosi Diresaun Nasional Promosaun Turístiku no Relasaun Internasional (DNPTRI), segunda ne'e, realiza abertura kompetisaun...

Ezisténsia ‘Loja do Povo’ atu kria merkadu ba produtu lokál

DILI, 13 maiu 2022 (TATOLI)--Governu liuhosi Ministériu Turizmu, Komérsiu no Indústria (MTKI) hamutuk ho Ministéru Agrikultura no Peska (MAP), semana ne'e, halo lansamentu ‘Loja...

PR Lú Olo husu PN identifika lakuna iha konstituisaun halo revizaun

DILI, 17 maiu 2022 (TATOLI)—Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú OLo’, husu deputadu sira iha Parlamentu Nasionál kinta lejislatura atu identifika lakuna ruma iha konstituisaun...