VARANDA Tags Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL)

Tag: Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL)

POPULAR

PNTL detein membru grupu “Natureza Labarik”

DILI, 14 setembru 2020 (TATOLI)- Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) detein membru grupu ilegál “Natureza Labarik” hamutuk na’in-40 iha sira nia rezidénsia Suku Madohi,...

Governu fó atensaun nafatin ba saudozu Renan Selak nia oan sira

LAUTÉM, 15 setembru 2020 (TATOLI)–Governu liuhosi Ministério Para Os Assunto dos Combantentes da Libertação Nacional kompromete atu fó atensaun nafatin ba saudozu Faustino dos Santos “Renan...

Operasaun konjunta detein tan membru PSHT na’in-23

DILI, 14 setembru 2020 (TATOLI)- Operasaun konjunta Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF), Unidade Espesiál Polísia (UEP) no FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) detein tan membru arte...

Polísia Militár na’in-46 simu graduasaun

DILI, 17 setembru  2020 (TATOLI)-   Komandu FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste liuhusi Unidade Polísia Militár (PM), ohin, iha kuartél Polísia Militár nian iha Kintál Boot, Dili,...